Bejelentkezés

3.1.2 (l) Csatlakozó földgázszállító rendszerekre vonatkozó nominálási, matching, allokálási és egyensúlytartási eljárások

​​​​​​„A szállításirendszer-üzemeltetők rendszereikről és szolgáltatásaikról kötelesek közzétenni legalább:

l) a szállításirendszer-üzemeltetők által a rendszerhasználók számára az érintett szállítórendszerhez való hozzáférés szempontjából lényeges rendszer-összekötési pontokban, a hálózat kölcsönös átjárhatóságával összefüggésben kialakított egyezményes eljárásokat, az egyezményes nominálási és egyeztetési eljárásokat, valamint a szállított gázmennyiségek allokációjával és a kiegyensúlyozással kapcsolatos egyezményes eljárásokat, beleértve az alkalmazott módszereket is;”

Általános, kapacitáslekötési, nominálási, nominálás egyezőségi vizsgálati, allokálási és elszámolási szabályok:

Az FGSZ rendszerén a kapacitáslekötési, nominálás / újranominálás, és ezen értékek egyezőségi vizsgálata, a határkeresztező és összekapcsolási pontokon alapesetben 25oC/0oC referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú kWh-ban kifejezett órás energia értékekkel, az allokálás és elszámolás naponta, az órai adatok figyelembevételével történik a szállíttató párok megjelölésével. A kivételek a leírásban találhatók meg.

Adott hálózati pont vonatkozásában az általános szabályoktól eltérő vagy részletesebb szabályok a speciális szabályok részben találhatóak.

Jelenleg a működési engedélyben szereplő határkeresztező pontok, melyeken jelenleg kapacitás értékesített, értékesíthető:

I. Határkeresztező pontok egyedi jellemzői

1. OSZTRÁK-MAGYAR határkeresztező pont

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok az osztrák-magyar határkeresztező pontra és backhaul típusú kiszállításra

Mosonmagyaróvár (AT>HU) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer Ausztria irányú betáplálási pontja a HAG vezetékrendszer osztrák - magyar határon levő pontja mosonmagyaróvári méréssel. Fizikailag egyirányú AT>HU irányú szállítás lehetséges.

EIC kód21Z000000000003C
EIC NévMosonmagyaróvár (AT>HU)
Hálózati pont kódKAMOSONM1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőGas Connect Austria (továbbiakban: GCA)

A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza a működést.

Egyensúlyozó számla (Operational Balancing Account (OBA)) van alkalmazásban.

Kapacitás lekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan nincsenek különleges lekötési szabályok.

Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

Nominálás egyezőség során a kisebb elv érvényesül. Amennyiben bármely földgázszállító rendszeren újranominálás történik és a nominált adatokban változás következik be, akkor az FGSZ Zrt. és a GCA elvégzi a nominálás egyezőségi vizsgálatot.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Backhaul peremfeltételek

A téli szállítási időszakban backhaul kapacitás akkor biztosítható, amennyiben a betáplálási pontra leadott nominálás meghaladja a backhaul igény + 2,671 millió kWh/nap-ot, illetve a 0,111 millió kWh/órát. Ez vonatkozik a gáznapon belül a tényleges beszállításra is.

A téli szállítási időszakon kívül a backhaul kapacitás akkor biztosítható, amennyiben a betáplálási pontra leadott nominálás meghaladja a backhaul igény + 1,603 millió kWh/nap -ot, illetve az 0,067​ millió kWh/órát. Ez vonatkozik a gáznapon belül a tényleges beszállításra is.

Amennyiben az érintett hálózati ponton nem érkezik a szállítórendszer biztonságos üzemeltetéséhez szükséges mennyiségű normál szállítási irányú nominálás, úgy az FGSZ Zrt. a megszakítható backhaul termék rendelkezésre állását csökkenti a szükséges mértékig a megszakításra vonatkozó szabályok szerint. 

 

2. MAGYAR-ROMÁN határkeresztező pontok

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok magyar-román határkeresztező pontra

Csanádpalota (HU>RO / RO>HU) hálózati pontok jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer magyar-román határon levő kétirányú pontja csanádpalotai méréssel.

EIC kód21Z000000000236Q
EIC Név  
Csanádpalota (HU>RO)
Hálózati pont kód
KECSANAD1HHN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőTRANSGAZ S.A. (továbbiakban: TRANSGAZ)
EIC kód39WKECSANAD1IIN2
EIC Név  
Csanádpalota (RO>HU)
Hálózati pont kód
KECSANAD1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőTRANSGAZ S.A. (továbbiakban: TRANSGAZ)


A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza a működést.
Egyensúlyozó számla (Operational Balancing Account (OBA)) van alkalmazásban.

Kapacitáslekötés

A szállítási rendszerüzemeltető a Csanádpalota (HU>RO) kiadási pontot és a hazai nagynyomású földgázszállító rendszer hozzá kapcsolódó virtuális kiadási pontját (Algyő virtuális exit), valamint a Csanádpalota (RO>HU) betáplálási pontot és a hazai nagynyomású földgázszállító rendszer hozzá kapcsolódó virtuális betáplálási pontját (Algyő virtuális entry) együttesen összekötő vezetékszakaszként kezeli. A rendszerhasználók az összekötő vezetékszakasz betáplálási és kiadási oldalaira külön-külön kötnek le kapacitást:

 1. KECSANAD1HHN hálózati kódú „Csanádpalota (HU>RO)" elnevezésű kiadási pontra kapacitást kell lekötni, ha a rendszerhasználó kilépteti a földgázt az összekötő vezetékszakaszból.
 2. KECSANAD1IIN  hálózati kódú „Csanádpalota (RO>HU)" elnevezésű betáplálási pontra kapacitást kell lekötni, ha a rendszerhasználó belépteti a földgázt az összekötő vezetékszakaszba.
 3. KEALGYO03EEN hálózati kódú „Algyő virtuális exit" megnevezésű kiadási pontra, amennyiben a Csanádpalota (HU>RO) kiadási és Csanádpalota (RO>HU) betáplálási pontokra leadott szállítási feladatának egyenlege kisebb, mint 0, azaz a rendszerhasználó kilépteti a földgázt a magyar földgázszállító rendszerből.
 4. KEALGYO03TEN hálózati kódú „Algyő virtuális entry" megnevezésű betáplálási pontra, amennyiben a Csanádpalota (HU>RO) kiadási és Csanádpalota (RO>HU) betáplálási pontokra leadott szállítási feladatának egyenlege  nagyobb, mint 0, azaz a rendszerhasználó belépteti a földgázt a magyar földgázszállító rendszerbe.

A 3.-4. pontokban tárgyalt kapacitások esetében a rendszerhasználó az 1.-2. pontokban meghatározott pontokon lekötött kapacitás termékkel azonos használati jogot biztosító (nem megszakítható, megszakítható) terméket jogosult lekötni. Abban az esetben, amennyiben a rendszerhasználó másodlagos kapacitás ügylet keretében értékesíti a fenti 1.-4. pontokban felsorolt valamely lekötött kapacitását, az új rendszerhasználó köteles lekötni vagy másodlagos kapacitás ügylet keretében beszerezni az általa a megvásárolt kapacitáson tervezett szállítási feladathoz a fentiek (1.-4. pontok) szerinti szükséges kapacitásokat.

Csanádpalota (HU>RO) Bundled és Csanádpalota (RO>HU) Bundled kapacitáslekötésre is lehetőség van a Kapacitáslekötési Platformon.

Másodlagos kapacitás ügylet a KECSANAD1HBN „Csanádpalota (HU>RO) Bundled” és a KECSANAD1IBN „Csanádpalota (RO>HU) Bundled” pontokra az alábbi módon történhet.

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy az összekapcsolt kapacitás a másodlagos kapacitásértékesítés után is összekapcsolt kapacitás maradjon, valamint csak olyan rendszerhasználó vehesse át a kapacitást, amely mindkét rendszerüzemeltetőnél jogosult kapacitást lekötni, az Informatikai Platformon keresztül nem lehet az összekapcsolt kapacitás másodlagos átadását rögzíteni. Amennyiben a rendszerhasználó másodlagos kereskedelemben át kívánja adni az összekapcsolt kapacitást, akkor azt a Regionális Booking Platformon (RBP) kell megtennie.

Nominálás

A rendszerhasználók a Csanádpalota (HU>RO) és a Csanádpalota (HU>RO) Bundled kiadási és a Csanádpalota (RO>HU) és a Csanádpalota (RO>HU) Bundled betáplálási pontokra adják le nominálásaikat gáznap előtt 13:00 óráig, melyek beadásakor az Informatikai Platform a kapacitásellenőrzéseket ezen pontok vonatkozásában végzi el. A két algyői virtuális pont kapacitásellenőrzését a szállítási rendszerüzemeltető utólagosan az elszámolást követően vizsgálja a kapacitástúllépések meghatározásakor.

Az összekapcsolt hálózati pont esetében a rendszerhasználóknak csak a magyar rendszerre kell nominálást leadni, melyet az FGSZ Zrt. a matching eljárás keretében átad a TRANSGAZ részére, és a magyar oldalon leadott nominálás lesz egyben a román rendszerre leadott nominálás is.

Az összekapcsolt hálózati pontra csak NOM típusú nominálás adható le és szállítató párként csak a rendszerhasználó saját magát jelölheti meg. Trade ügylet az összekapcsolt ponton nem lehetséges.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.


3. MAGYAR-HORVÁT határkeresztező pont

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a magyar-horvát határkeresztező pontra

Drávaszerdahely (HU>CR / CR>HU) hálózati pontok jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer magyar-horvát határon levő kétirányú pontja drávaszerdahelyi méréssel.

EIC kód21Z000000000249H
EIC NévDrávaszerdahely (HU>CR)
Hálózati pont kódGEDRAVAS1HHN
​Kapcsolódó rendszerüzemeltető:
​Plinacro
EIC kód39WDRAVAS1IINA
EIC NévDrávaszerdahely (CR>HU)
Hálózati pont kódGEDRAVAS1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőPlinacro


A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza a működést.
Egyensúlyozó számla (Operational Balancing Account (OBA)) van alkalmazásban.

Kapacitáslekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan nincsenek különleges lekötési szabályok.
A Drávaszerdahely (HU>CR) esetében lehetőség van bundled kapacitás lekötésére is.

Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.

 

4. MAGYAR- SZERB határkeresztező pont

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a magyar-szerb határkeresztező pontra

Kiskundorozsma (HU>RS) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer Szerbia egyirányú kiadási pontja kiskundorozsmai méréssel.

EIC kód  
21Z000000000154S
EIC NévKiskundorozsma (HU>RS)
Hálózati pont kódKEKISKUD1HHN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőJP SRBIJAGAS

Kapacitás-lekötés

 1. Betáplálási pont(ok)ra (amennyiben a meglévő portfólióból kívánja biztosítani a forrásoldali betáplálást a rendszerhasználó, akkor nem szükséges külön erre a célra kapacitást lekötni).
 2. KEVAROSF1VEN hálózati kódú „Városföld exit" megnevezésű kiadási pontra.
 3. KEKISKUD1HHN hálózati kódú „Kiskundorozsma (HU>RS)" elnevezésű kiadási pontra.
Nominálás
 • A magyar oldalon használatos mértékegység: 25°C/0°C-on referencia hőmérsékletű  égéshő (GCV) alapú kWh-ban kifejezett energia
 • A kapcsolódó rendszerüzemeltető oldalán használatos mértékegység: 20°C-on számolt térfogat m3-ben

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

 • A nominálás egyezőségi vizsgálat 20°C-on számolt m3-ben, szállíttató páronként kerül elvégzésre.
 • A Rendszerhasználónak a napi igénybejelentést legkésőbb a gáznapot megelőző nap közép-európai idő szerint 10 óráig e-mail-ben kell megküldenie az FGSZ részére (nomdisp@fgsz.hu) 20°C-os m3-ben.
 • A JP SRBIJAGAS a napi szállítási igénybejelentését legkésőbb a gáznapot megelőző nap közép-európai idő szerint 10 óráig küldi meg az FGSZ részére, amelyben jelzi az igényelt gázmennyiséget (20°C-os m3-ben) a következő gáznapra vonatkozóan.
 • Amennyiben a JP SRBIJAGAS-tól beérkezett igények az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén az adott napra lekötött kapacitást nem haladják meg és a Rendszerhasználók és a JP SRBIJAGAS-tól kapott mennyiségek megegyeznek, akkor a nominálások beérkezéséről, iktatásáról a napi igénybejelentés kézhezvételét követő 2 órán belül visszajelzést küld az FGSZ a JP SRBIJAGAS-nak és e-mailben a Rendszerhasználóknak.
 • Amennyiben a mennyiségek eltérnek, akkor az FGSZ jelzi a Rendszerhasználó felé az eltérést, lehetőséget adva a mennyiség módosítására. Különbség esetén a Rendszerhasználótól kapott mennyiséget igazolja vissza a JP SRBIJAGAS részére.
 • Amennyiben a Rendszerhasználó nem küldi meg az FGSZ-nek igényét, akkor a szállítási feladatot az FGSZ 0-nak tekinti függetlenül a JP SRBIJAGAS által megadott mennyiségtől.
 • A JP SRBIJAGAS vagy az FGSZ Zrt. napközben újranominálást küldhet, mely 2 órán belül érvényesül.

Allokálás

Az egyes Rendszerhasználókra mennyiséget a kapcsolódó rendszerüzemeltető (JP SRBIJAGAS) allokálja 20 oC-os térfogatban, melyet az FGSZ az adott napon ténylegesen mért 25oC/0oC-os GCV-vel átszámítási eljárással határozza meg kWh-ás energia mennyiségben. 

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.


5. MAGYAR-UKRÁN határkeresztező pontok

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a magyar-ukrán határkeresztező pontokra

Beregdaróc 800 (HU>UA) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer magyar-ukrán határon levő egyirányú kiadási pontja beregdaróci méréssel.

EIC kód21Z000000000270Q
EIC Név
Beregdaróc 800 (HU>UA)
Hálózati pont kódHABEREGD1HHN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőUkrtransgaz

A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza az együttműködést.
OBA (Kiegyensúlyozási számla) van alkalmazásban.

Kapacitáslekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan csak megszakítható kapacitás köthető le.

Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében egy speciális szabály van, az OBA alkalmazása kiegyenlítő shipper alkalmazásával történik.


Beregdaróc 1400 (UA>HU) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer ukrán-magyar határon levő egyirányú betáplálási pontja beregszászi méréssel.

EIC kód21Z000000000139O
EIC Név
Beregdaróc 1400 (UA>HU)
Hálózati pont kódHABEREGD1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőUkrtransgaz


A rendszerüzemeltetők között az Interconnection Agreement szabályozza az együttműködést működést.

Kapacitáslekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan nincsenek különleges lekötési szabályok.

Nominálás

 • A magyar oldalon használatos mértékegység: 25°C/0°C-on kifejezett égéshő (GCV) alapú energia kWh-ban
 • A kapcsolódó rendszerüzemeltető oldalán használatos mértékegység: 20°C-on számolt térfogat m3-ben

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőség 20°C-on számolt m3-ben, aggregált, napi mennyiségben kerül elvégzésre.

Allokálás

A teljes napi mennyiség a pro rata elv alkalmazásával kerül allokálásra.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás tekintetében nincsenek speciális szabályok.


II. Összekapcsolási pontok egyedi jellemzői

1. VECSÉS 4   FGSZ < > MGT

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a „Vecsés 4 (FGSZ>MGT)” „Vecsés 4 (MGT>FGSZ)”  összekapcsolási pontra:

Kapacitáslekötés

Az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló kapacitást az MGT allokálja a rendszerhasználók részére a Balassagyarmati kapacitáslekötés alapján.

 Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.          

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–