Bejelentkezés

3.1.2 (l) Csatlakozó földgázszállító rendszerekre vonatkozó nominálási, matching, allokálási és egyensúlytartási eljárások

​​​​​​„A szállításirendszer-üzemeltetők rendszereikről és szolgáltatásaikról kötelesek közzétenni legalább:

l) a szállításirendszer-üzemeltetők által a rendszerhasználók számára az érintett szállítórendszerhez való hozzáférés szempontjából lényeges rendszer-összekötési pontokban, a hálózat kölcsönös átjárhatóságával összefüggésben kialakított egyezményes eljárásokat, az egyezményes nominálási és egyeztetési eljárásokat, valamint a szállított gázmennyiségek allokációjával és a kiegyensúlyozással kapcsolatos egyezményes eljárásokat, beleértve az alkalmazott módszereket is;”

Általános, kapacitáslekötési, nominálási, nominálás egyezőségi vizsgálati, allokálási és elszámolási szabályok:

Az FGSZ rendszerén a kapacitáslekötési, nominálás / újranominálás, és ezen értékek egyezőségi vizsgálata, a határkeresztező és összekapcsolási pontokon alapesetben 25oC/0oC referencia hőmérsékletű égéshő (GCV) alapú kWh-ban kifejezett órás energia értékekkel, az allokálás és elszámolás naponta, az órai adatok figyelembevételével történik a szállíttató párok megjelölésével. A kivételek a leírásban találhatók meg.

Adott hálózati pont vonatkozásában az általános szabályoktól eltérő vagy részletesebb szabályok a speciális szabályok részben találhatóak.

Jelenleg a működési engedélyben szereplő határkeresztező pontok, melyeken jelenleg kapacitás értékesített, értékesíthető:

I. Határkeresztező pontok egyedi jellemzői

1. OSZTRÁK-MAGYAR határkeresztező pont

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok az osztrák-magyar határkeresztező pontra és backhaul típusú kiszállításra

Mosonmagyaróvár (AT>HU) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer Ausztria irányú betáplálási pontja a HAG vezetékrendszer osztrák - magyar határon levő pontja mosonmagyaróvári méréssel. Fizikailag egyirányú AT>HU irányú szállítás lehetséges.

EIC kód21Z000000000003C
EIC NévMosonmagyaróvár (AT>HU)
Hálózati pont kódKAMOSONM1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőGas Connect Austria (továbbiakban: GCA)

A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza a működést.

Egyensúlyozó számla (Operational Balancing Account (OBA)) van alkalmazásban.

Kapacitás lekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan nincsenek különleges lekötési szabályok.

Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

Nominálás egyezőség során a kisebb elv érvényesül. Amennyiben bármely földgázszállító rendszeren újranominálás történik és a nominált adatokban változás következik be, akkor az FGSZ Zrt. és a GCA elvégzi a nominálás egyezőségi vizsgálatot.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Backhaul peremfeltételek

A téli szállítási időszakban backhaul kapacitás akkor biztosítható, amennyiben a betáplálási pontra leadott nominálás meghaladja a backhaul igény + 2,157 millió kWh/h-ot, illetve 200 000 m3/h-t (15 ºC-on). Ez vonatkozik a gáznapon belül a tényleges beszállításra is.

A téli szállítási időszakon kívül a backhaul kapacitás akkor biztosítható, amennyiben a betáplálási pontra leadott nominálás meghaladja a backhaul igény + 0,539 millió kWh/h-ot, illetve 50 000 m3/h-t (15 ºC-on). Ez vonatkozik a gáznapon belül a tényleges beszállításra is.

Amennyiben az érintett hálózati ponton nem érkezik a szállítórendszer biztonságos üzemeltetéséhez szükséges mennyiségű normál szállítási irányú nominálás, úgy az FGSZ Zrt. a megszakítható backhaul termék rendelkezésre állását csökkenti a szükséges mértékig a megszakításra vonatkozó szabályok szerint. 

 

2. MAGYAR-ROMÁN határkeresztező pontok

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok magyar-román határkeresztező pontra

Csanádpalota (HU>RO / RO>HU) hálózati pontok jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer magyar-román határon levő kétirányú pontja csanádpalotai méréssel.

EIC kód21Z000000000236Q
EIC Név  
Csanádpalota (HU>RO)
Hálózati pont kód
KECSANAD1HHN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőTRANSGAZ S.A. (továbbiakban: TRANSGAZ)
EIC kód39WKECSANAD1IIN2
EIC Név  
Csanádpalota (RO>HU)
Hálózati pont kód
KECSANAD1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőTRANSGAZ S.A. (továbbiakban: TRANSGAZ)


A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza a működést.
Egyensúlyozó számla (Operational Balancing Account (OBA)) van alkalmazásban.

Kapacitáslekötés

A szállítási rendszerüzemeltető a Csanádpalota (HU>RO) kiadási pontot és a hazai nagynyomású földgázszállító rendszer hozzá kapcsolódó virtuális kiadási pontját (Algyő virtuális exit), valamint a Csanádpalota (RO>HU) betáplálási pontot és a hazai nagynyomású földgázszállító rendszer hozzá kapcsolódó virtuális betáplálási pontját (Algyő virtuális entry) együttesen összekötő vezetékszakaszként kezeli. A rendszerhasználók az összekötő vezetékszakasz betáplálási és kiadási oldalaira külön-külön kötnek le kapacitást:

 1. KECSANAD1HHN hálózati kódú „Csanádpalota (HU>RO)" elnevezésű kiadási pontra kapacitást kell lekötni, ha a rendszerhasználó kilépteti a földgázt az összekötő vezetékszakaszból.
 2. KECSANAD1IIN  hálózati kódú „Csanádpalota (RO>HU)" elnevezésű betáplálási pontra kapacitást kell lekötni, ha a rendszerhasználó belépteti a földgázt az összekötő vezetékszakaszba.
 3. KEALGYO03EEN hálózati kódú „Algyő virtuális exit" megnevezésű kiadási pontra, amennyiben a Csanádpalota (HU>RO) kiadási és Csanádpalota (RO>HU) betáplálási pontokra leadott szállítási feladatának egyenlege kisebb, mint 0, azaz a rendszerhasználó kilépteti a földgázt a magyar földgázszállító rendszerből.
 4. KEALGYO03TEN hálózati kódú „Algyő virtuális entry" megnevezésű betáplálási pontra, amennyiben a Csanádpalota (HU>RO) kiadási és Csanádpalota (RO>HU) betáplálási pontokra leadott szállítási feladatának egyenlege  nagyobb, mint 0, azaz a rendszerhasználó belépteti a földgázt a magyar földgázszállító rendszerbe.

A 3.-4. pontokban tárgyalt kapacitások esetében a rendszerhasználó az 1.-2. pontokban meghatározott pontokon lekötött kapacitás termékkel azonos használati jogot biztosító (nem megszakítható, megszakítható) terméket jogosult lekötni. Abban az esetben, amennyiben a rendszerhasználó másodlagos kapacitás ügylet keretében értékesíti a fenti 1.-4. pontokban felsorolt valamely lekötött kapacitását, az új rendszerhasználó köteles lekötni vagy másodlagos kapacitás ügylet keretében beszerezni az általa a megvásárolt kapacitáson tervezett szállítási feladathoz a fentiek (1.-4. pontok) szerinti szükséges kapacitásokat.

Csanádpalota (HU>RO) Bundled és Csanádpalota (RO>HU) Bundled kapacitáslekötésre is lehetőség van a Kapacitáslekötési Platformon.

Másodlagos kapacitás ügylet a KECSANAD1HBN „Csanádpalota (HU>RO) Bundled” és a KECSANAD1IBN „Csanádpalota (RO>HU) Bundled” pontokra az alábbi módon történhet.

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy az összekapcsolt kapacitás a másodlagos kapacitásértékesítés után is összekapcsolt kapacitás maradjon, valamint csak olyan rendszerhasználó vehesse át a kapacitást, amely mindkét rendszerüzemeltetőnél jogosult kapacitást lekötni, az Informatikai Platformon keresztül nem lehet az összekapcsolt kapacitás másodlagos átadását rögzíteni. Amennyiben a rendszerhasználó másodlagos kereskedelemben át kívánja adni az összekapcsolt kapacitást, akkor azt a Regionális Booking Platformon (RBP) kell megtennie.

Nominálás

A rendszerhasználók a Csanádpalota (HU>RO) és a Csanádpalota (HU>RO) Bundled kiadási és a Csanádpalota (RO>HU) és a Csanádpalota (RO>HU) Bundled betáplálási pontokra adják le nominálásaikat gáznap előtt 13:00 óráig, melyek beadásakor az Informatikai Platform a kapacitásellenőrzéseket ezen pontok vonatkozásában végzi el. A két algyői virtuális pont kapacitásellenőrzését a szállítási rendszerüzemeltető utólagosan az elszámolást követően vizsgálja a kapacitástúllépések meghatározásakor.

Az összekapcsolt hálózati pont esetében a rendszerhasználóknak csak a magyar rendszerre kell nominálást leadni, melyet az FGSZ Zrt. a matching eljárás keretében átad a TRANSGAZ részére, és a magyar oldalon leadott nominálás lesz egyben a román rendszerre leadott nominálás is.

Az összekapcsolt hálózati pontra csak NOM típusú nominálás adható le és szállítató párként csak a rendszerhasználó saját magát jelölheti meg. Trade ügylet az összekapcsolt ponton nem lehetséges.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.


3. MAGYAR-HORVÁT határkeresztező pont

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a magyar-horvát határkeresztező pontra

Drávaszerdahely (HU>CR / CR>HU) hálózati pontok jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer magyar-horvát határon levő kétirányú pontja drávaszerdahelyi méréssel.

EIC kód21Z000000000249H
EIC NévDrávaszerdahely (HU>CR)
Hálózati pont kódGEDRAVAS1HHN
​Kapcsolódó rendszerüzemeltető:
​Plinacro
EIC kód39WDRAVAS1IINA
EIC NévDrávaszerdahely (CR>HU)
Hálózati pont kódGEDRAVAS1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőPlinacro


A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza a működést.
Egyensúlyozó számla (Operational Balancing Account (OBA)) van alkalmazásban.

Kapacitáslekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan nincsenek különleges lekötési szabályok.
A Drávaszerdahely (HU>CR) esetében lehetőség van bundled kapacitás lekötésére is.

Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.

 

4. MAGYAR- SZERB határkeresztező pont

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a magyar-szerb határkeresztező pontra

Kiskundorozsma (HU>RS) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer Szerbia egyirányú kiadási pontja kiskundorozsmai méréssel.

EIC kód  
21Z000000000154S
EIC NévKiskundorozsma (HU>RS)
Hálózati pont kódKEKISKUD1HHN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőJP SRBIJAGAS

Kapacitás-lekötés

 1. Betáplálási pont(ok)ra (amennyiben a meglévő portfólióból kívánja biztosítani a forrásoldali betáplálást a rendszerhasználó, akkor nem szükséges külön erre a célra kapacitást lekötni).
 2. KEVAROSF1VEN hálózati kódú „Városföld exit" megnevezésű kiadási pontra.
 3. KEKISKUD1HHN hálózati kódú „Kiskundorozsma (HU>RS)" elnevezésű kiadási pontra.
Nominálás
 • A magyar oldalon használatos mértékegység: 25°C/0°C-on referencia hőmérsékletű  égéshő (GCV) alapú kWh-ban kifejezett energia
 • A kapcsolódó rendszerüzemeltető oldalán használatos mértékegység: 20°C-on számolt térfogat m3-ben

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

 • A nominálás egyezőségi vizsgálat 20°C-on számolt m3-ben, szállíttató páronként kerül elvégzésre.
 • A Rendszerhasználónak a napi igénybejelentést legkésőbb a gáznapot megelőző nap közép-európai idő szerint 10 óráig e-mail-ben kell megküldenie az FGSZ részére (nomdisp@fgsz.hu) 20°C-os m3-ben.
 • A JP SRBIJAGAS a napi szállítási igénybejelentését legkésőbb a gáznapot megelőző nap közép-európai idő szerint 10 óráig küldi meg az FGSZ részére, amelyben jelzi az igényelt gázmennyiséget (20°C-os m3-ben) a következő gáznapra vonatkozóan.
 • Amennyiben a JP SRBIJAGAS-tól beérkezett igények az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén az adott napra lekötött kapacitást nem haladják meg és a Rendszerhasználók és a JP SRBIJAGAS-tól kapott mennyiségek megegyeznek, akkor a nominálások beérkezéséről, iktatásáról a napi igénybejelentés kézhezvételét követő 2 órán belül visszajelzést küld az FGSZ a JP SRBIJAGAS-nak és e-mailben a Rendszerhasználóknak.
 • Amennyiben a mennyiségek eltérnek, akkor az FGSZ jelzi a Rendszerhasználó felé az eltérést, lehetőséget adva a mennyiség módosítására. Különbség esetén a Rendszerhasználótól kapott mennyiséget igazolja vissza a JP SRBIJAGAS részére.
 • Amennyiben a Rendszerhasználó nem küldi meg az FGSZ-nek igényét, akkor a szállítási feladatot az FGSZ 0-nak tekinti függetlenül a JP SRBIJAGAS által megadott mennyiségtől.
 • A JP SRBIJAGAS vagy az FGSZ Zrt. napközben újranominálást küldhet, mely 2 órán belül érvényesül.

Allokálás

Az egyes Rendszerhasználókra mennyiséget a kapcsolódó rendszerüzemeltető (JP SRBIJAGAS) allokálja 20 oC-os térfogatban, melyet az FGSZ az adott napon ténylegesen mért 25oC/0oC-os GCV-vel átszámítási eljárással határozza meg kWh-ás energia mennyiségben. 

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.


5. MAGYAR-UKRÁN határkeresztező pontok

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a magyar-ukrán határkeresztező pontokra

Beregdaróc 800 (HU>UA) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer magyar-ukrán határon levő egyirányú kiadási pontja beregdaróci méréssel.

EIC kód21Z000000000270Q
EIC Név
Beregdaróc 800 (HU>UA)
Hálózati pont kódHABEREGD1HHN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőUkrtransgaz

A rendszerüzemeltetők között Interconnection Agreement szabályozza az együttműködést.
OBA (Kiegyensúlyozási számla) van alkalmazásban.

Kapacitáslekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan csak megszakítható kapacitás köthető le.

Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.


Beregdaróc 1400 (UA>HU) hálózati pont jellemzői

A magyar földgázszállítási rendszer ukrán-magyar határon levő egyirányú betáplálási pontja beregszászi méréssel.

EIC kód21Z000000000139O
EIC Név
Beregdaróc 1400 (UA>HU)
Hálózati pont kódHABEREGD1IIN
Kapcsolódó rendszerüzemeltetőUkrtransgaz


A rendszerüzemeltetők között az Interconnection Agreement szabályozza az együttműködést működést.

Kapacitáslekötés

Az adott hálózati pontra vonatkozóan nincsenek különleges lekötési szabályok.

Nominálás

 • A magyar oldalon használatos mértékegység: 25°C/0°C-on kifejezett égéshő (GCV) alapú energia kWh-ban
 • A kapcsolódó rendszerüzemeltető oldalán használatos mértékegység: 20°C-on számolt térfogat m3-ben

Nominálás egyezőségi vizsgálat hálózati pont specifikus jellemzői

A nominálás egyezőség 20°C-on számolt m3-ben, aggregált, napi mennyiségben kerül elvégzésre.

Allokálás

A teljes napi mennyiség a pro rata elv alkalmazásával kerül allokálásra.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás tekintetében nincsenek speciális szabályok.


II. Összekapcsolási pontok egyedi jellemzői

1. VECSÉS 4   FGSZ < > MGT

Speciális nominálási, allokálási és elszámolási szabályok a „Vecsés 4 (FGSZ>MGT)” „Vecsés 4 (MGT>FGSZ)”  összekapcsolási pontra:

Kapacitáslekötés

Az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló kapacitást az MGT allokálja a rendszerhasználók részére a Balassagyarmati kapacitáslekötés alapján.

 Nominálás

A nominálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Nominálás egyezőségi vizsgálat

A nominálás egyezőségi vizsgálat tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Allokálás

Az allokálás tekintetében nincsenek speciális szabályok.

Elszámolás, jegyzőkönyvezés

Az elszámolás és jegyzőkönyvezés tekintetében nincsenek speciális szabályok.          

Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–