Bejelentkezés

3.1.2 (a) Az FGSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások részletes, és átfogó ismertetése, díjszabása

​​​​​​​​​​​​„A felajánlott különböző szolgáltatások részletes és összehasonlítható leírása a költségek feltüntetésével” 2015. október 1-től terjedő használati időszakra

1. Kapacitástermékek

a) Szabványos kapcsolt, szabványos nem kapcsolt kapacitástermékek:

 •  Éves
 •  Negyedéves 
 •  Havi 
 •  Napi
 •  Napon belüli

b) Nem Szabványos kapacitástermékek:

 • Téli fogyasztási időszakon kívüli 

A szállítási rendszerüzemeltető a szabad kapacitásokat 984/2013/EU rendelet 9. cikkében meghatározott szabványos kapacitástermékek vagy a 3. pontban meghatározott nem szabványos kapacitástermék formájában kínálja fel.

A nem megszakítható termékek kiosztására vonatkozó részletes információkat a lenti táblázatok tartalmazzák.

2. Megszakítható kapacitásokra vonatkozó szabályok:

A földgázszállító rendszeren az alábbiak szerint lehet megszakítható kapacitásokat értékesíteni az adott hálózati ponton: 

- Ha a szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók egy adott szerződési időszakra felkínált szabványos kapacitástermék legalább 95%-át lekötötték, vagy amennyiben műszaki okokból indokolt, akkor a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást ajánlhat fel. 

- A megszakítható kapacitásokra vonatkozó kapacitás kiosztási eljárás az azonos használati időszakra meghirdetett és eredményesen lezárt, nem megszakítható kapacitás kiosztási eljárást követően, de a soron következő, nem megszakítható rövid távú termék kapacitás kiosztási eljárása között kerül lebonyolításra. 

3. Téli időszakon kívüli kapacitáslekötés

a) A téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitások lekötésére azon rendszerhasználók jogosultak, akik a téli fogyasztási időszakon kívüli lekötésre jogosító Hivatal által kiadott igazolással rendelkeznek. A rendszerhasználóknak az igazolás kéréséhez a 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (továbbiakban: Tarifarendelet) vonatkozó 10.sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell benyújtani a Hivatal részére. 

b) A Hivatal által jóváhagyott igazolást a rendszerhasználónak a téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitások lekötésére vonatkozó aukció indulása előtt 4 munkanappal be kell küldenie a szállítási rendszerüzemeltetőhöz. A szállítási rendszerüzemeltető az alábbi feltételek szerint bonyolítja le a téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitások lekötésére vonatkozó aukciót augusztus második hétfőjén.

c) A lekötésre felkínálható kapacitás: a hálózati pontra beérkezett a) pont szerinti igazolásokban szereplő kapacitások összege és az adott hálózati pont szabad kapacitásának mértéke közül a kisebb érték. 

d) A téli fogyasztási időszakon kívüli szállítóvezetéki kapacitások lekötése a Kapacitáslekötési Platform Szabályzata szerinti éves kapacitáslekötési eljárással megegyező módon, de attól elkülönített eljárásban történik. 

e) A téli fogyasztási időszakon kívüli lekötött kapacitás másodlagos kapacitás-kereskedelemben nem értékesíthető, kereskedőváltás esetén a korábbi földgázkereskedő köteles azt teljes mértékben átadni az új földgázkereskedőnek.

f) A lekötött téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitást a rendszerhasználó a Tarifarendeletben foglalt rendelkezések mellett az alábbi feltételek szerint veheti igénybe: 

i. április 1. és szeptember 30. közötti időszakban nem megszakítható kapacitásként; 

ii. október 1. és március 31. közötti időszakban speciális kapacitásként, amelyre leadott nominálást a rendszerüzemeltető a nem megszakítható kapacitáslekötésekre beérkezett nominálások visszaigazolását követően, a megszakítható kapacitáslekötésekre érkezett nominálásokkal együttesen az alábbi sorrendben bírálja el:

- éves megszakítható kapacitás 

- negyedéves megszakítható kapacitás; 

- havi megszakítható kapacitás; 

- napi megszakítható kapacitás; 

- napon belüli megszakítható kapacitás; 

- október 1. és március 31. között a téli időszakon kívüli kapacitás. 

4. Szabad kapacitás lekötése a földgázszállító vezetéken

a) A földgázszállító vezeték azon betáplálási-kiadási pontjainak vonatkozásában, ahol a rendszerhasználók kapacitást kötelesek lekötni, a kapacitáslekötés a 984/2013/EU rendelet szerinti allokációs mechanizmusok szerint történik a Kapacitáslekötési Platformon. 

b) A kapacitáskiosztási és lekötési feltételeket, valamint a rendszerhasználati szerződés létrejöttének módját a 984/2013/EU rendelet, a GET és VHR vonatkozó paragrafusai, Kapacitáslekötési Platform Szabályzata, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazzák. 

c) Kapacitáslekötési eljárásban történő részvételre az a rendszerhasználó jogosult, amely teljesítette a Kapacitáslekötési Platform Szabályzata szerinti határidőig a következő feltételeket: 

i. regisztrált a Kapacitáslekötési Platformon és megkötötte a Rendszerhasználói Tagsági Megállapodást:

https://rbp.eu/network-user-registration 

ii. a Hivatal által kiadott kereskedelmi engedély meglétét a szállítási rendszerüzemeltető felé igazolta, kivéve azt a rendszerhasználót, aki a földgázszállító rendszer szabad kapacitását Magyarország területén történő átszállításra vagy földalatti gáztárolóban történő bértároltatásra veszi igénybe. Ilyen rendszerhasználó, a kapacitás lekötésekor olyan igazolást köteles benyújtani a szállítási rendszerüzemeltető részére, melyben nyilatkozik arról, hogy a szállítórendszer mely határkeresztező betáplálási, ill. tárolói betáplálási, valamint határkeresztező kiadási pontján kívánja az átszállítási, ill. földalatti gáztárolóban történő bértároltatási tevékenységet megvalósítani. 

iii. a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata szerinti Rendszerhasználati Keretszerződést megkötötte; 

iv. Informatikai Platform Felhasználói Megállapodást kötött; 

v. a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata ÁSZF 12.4 és a Kapacitáslekötési Platform Szabályzata szerinti módon a szerződéses biztosítékot rendelkezésre bocsátotta. 

d) A kapacitáslekötés mértékegysége betáplálási-kiadási pontokon 25/0°C-os referenciahőmérsékletű égéshő alapján számított kWh/óra. 

e) A földgázszállító vezetékrendszeren jövőben létrehozandó betáplálási- kiadási pont kapacitásának, az érintett kapacitás kiépítését megelőző, a Hivatal által előzetesen jóváhagyott úgynevezett „Open Season” vagy azzal azonos értékű egyéb eljárás keretében történő kapacitás-értékesítésre a jelen fejezetben leírt szabályok nem vonatkoznak. 

f) A szállítórendszeri kapacitásallokációs eljárások induló időpontját a határkeresztezési betáplálási-kiadási pontok és a tárolói betáplálási-kiadási pontok tekintetében az ENTSOG aukciós naptára, míg az ettől eltérő betáplálási-kiadási pontok kapacitásallokációs eljárásainak kezdő időpontját a VHR vonatkozó 15. sz. mellékletében szereplő kapacitásallokációs naptár határozza meg. 

5. Másodlagos kapacitás kereskedelem általános szabályai 

a) A kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználó az általa lekötött kapacitásokat azonos jogok és kötelezettségek fenntartása esetén részben vagy egészben tovább értékesítheti más rendszerhasználó számára. 

b) Az elsődleges kapacitáslekötéssel rendelkező rendszerhasználók a Kapacitáslekötési Platformon jelenthetik be a másodlagos kapacitásértékesítési igényt. 

c) A rendszerhasználó másodlagos kapacitás-kereskedelemben csak azokat a kapacitásait értékesítheti, amelyek tekintetében rendszerhasználati szerződést kötött. 

d) Csak olyan rendszerhasználó vehet kapacitást a másodlagos piacon, akinek az érintett rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződése van. 

e) Amennyiben az eredeti kapacitás tulajdonos az adott gáznapra már nominált az átadandó kapacitásra, a bilaterális kapacitás ügyletet a rendszerüzemeltető visszautasítja. 

f) Az eredeti rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponti kapacitáslekötési díjakat továbbra is az elsődleges rendszerhasználati szerződés szerint fizeti a rendszerüzemeltetőnek. A forgalomarányos rendszerhasználati és a szagosítási díjat a másodlagosan átvevő rendszerhasználó fizeti. 

6. Backhaul kapacitás

Fizikai áramlással ellentétes irányú (Backhaul) kapacitás. 

A földgáz olyan nem fizikai szállítását lehetővé tevő kapacitás, amelynek segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a szállítási rendszerüzemeltető a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít. 

A szállítási rendszerüzemeltető a mindenkori hidraulikai és kapacitás lekötési viszonyok függvényében dönt a lekötésre felkínált backhaul kapacitás nem megszakítható vagy megszakítható jellegéről.  

A földgázszállítási feladatok teljesíthetőségi vizsgálata az alábbiak szerint történik:

 • i. A földgázszállítási feladat teljesíthetőségének vizsgálata a peremfeltételek figyelembevételével az ÜKSZ 6.13.1. pontjában rögzítettek szerint történik.
 • ii. Egy adott földgázszállítási feladat teljesíthetősége függ:
 • a betáplálási ponton publikált szabad kapacitástól és a kiadási ponton publikált  szabad kapacitástól;
 • a földgázszállító rendszer hidraulikai paramétereitől;
 • a földgázszállító rendszer hidraulikai viszonyaitól, azaz attól, hogy honnan hová, milyen peremfeltételek mellett kell szállítani.
 • A szállítási rendszerüzemeltető minden teljesíthetőség számítást a már lekötött kapacitások együttes figyelembevételével végez el.

7. Díjak

A szállítási kapacitásdíjak fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon a Tarifarendelet alapján

A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét az általuk lekötött legnagyobb órai kapacitások, valamint az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíjak a Tarifarendelet 2. sz. mellékletének a II. pontjában vannak meghatározva.

7.1. Az éves nem megszakítható szállítási kapacitáslekötés esetén

Az éves kapacitás díjak elérhetők az alábbi linken: /hu-hu/partnereinkn​ek/kapacitaskereskedelmi-informaciok/dijak-es-tarifak 

7.2. A negyedéves nem megszakítható szállítási kapacitáslekötés esetén

Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződéses időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződéses időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 10%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

7.3. A havi nem megszakítható szállítási kapacitáslekötés esetén

Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződéses időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 18%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződéses időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

7.4. A napi és napon belüli nem megszakítható szállítási kapacitáslekötés esetén

Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a téli fogyasztási időszakban a szerződéses időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 1,5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a nem téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a nem téli fogyasztási időszakban a szerződéses időszakra az éves szállítási kapacitásdíj 0,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

7.5. A megszakítható szállítási kapacitás-lekötés esetén 

Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető - az ÜKSZ-ben meghatározott módon - megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja minden kapacitástermék (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a Tarifarendelet 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjjal.

Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a szállítási rendszerüzemeltető köteles a megfizetett szállítási rendszerüzemeltetési díj a)-d) pont szerinti csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a Tarifarendelet 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a Tarifarendelet 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a megszakítás mértékéig, a Tarifarendelet 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd részének 150%-ával,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett órákra, a megszakítás mértékéig, a Tarifarendelet 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365-öd rész huszonnegyed részének 130%-ával.

A díjcsökkentés maximális mértéke a kapacitásterméknek a Tarifarendelet 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjának a 100%-a lehet.

7.6. A backhaul kapacitásdíjai 

A szolgáltatás díját a Tarifarendelet 10. § (3) pontjában foglaltak szerint kell fizetni.

A backhaul-ra vonatkozó díjak az alábbi linkben megtalálhatóak: 

/hu-hu/Documents/dijakestarifak/tarifak_2015._oktober_1-tol_0.pdf​

8. Szagosítási díj

A szagosítási díjat a Tarifarendelet 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és allokált földgáz mennyisége, a Tarifarendelet 2. sz. melléklete szerinti szagosítási alapdíj, és a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában és a MER-ben rögzített, az adott átadási-átvételi pontra és időszakra vonatkozó szagosítási norma szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban.

9. Szállítási forgalmi díj

A szállítási forgalmi díjat az átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által allokált földgáz hőmennyisége, valamint a Tarifarendelet 2. sz. melléklete szerinti szállítási forgalmi díj szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve a kapcsolódó rendszerüzemeltetőkkel kötött Együttműködési Megállapodás tartalmazza. A rendszerhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető köteles a jegyzőkönyvben szereplő fűtőértéket díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani. 

10. Kapacitás túllépési pótdíj

A díjfizetésre kötelezett Rendszerhasználók az átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén - átadási-átvételi pontonként - pótdíjat, valamint utólagos kapacitásdíjat kötelesek fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. 

A fizetendő pótdíj mértéke az adott hónapon belül a -12 °C vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szerese. 

A fizetendő utólagos kapacitásdíj mértéke az adott hónapon belül a -12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíja.  

11. Nominálás eltérési pótdíj

A díjfizetésre kötelezett Rendszerhasználók 0,0975 Ft/kWh nominálás eltérési pótdíjat kötelesek fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint. A tolerancia mértéke 14 %. 

12. Kiegyensúlyozási pótdíj

A Kereskedési Platformon (továbbiakban KP) tagsággal nem rendelkező Rendszerhasználók számára az egyensúlyi szolgáltatásokat az FGSZ Zrt. az ÜKSZ-ben, az ÁSZF-ben és „Szerződés a kiegyensúlyozó gáz elszámolására, valamint a kiegyensúlyozási szolgáltatás igénybevételére” rögzített feltételek szerint nyújtja.

Ha az adott gáznapon a Rendszerhasználó által a földgázszállító vezeték rendszerből összesen kivett földgáz mennyisége meghaladja az általa oda összesen betáplált gáz mennyiségét, akkor az egyensúly helyreállítása kiegyensúlyozó gáz igénybevételével történik, melyet a Rendszerhasználó köteles a KP Szabályzat alapján meghatározott kiegyensúlyozó gáz áron megvásárolni az FGSZ Zrt.-től a fentiekben hivatkozott szerződés feltételei szerint.

Ha az adott gáznapon a Rendszerhasználó által a földgázszállító vezetékrendszerből összesen kivett földgáz mennyisége elmarad az általa összesen betáplált földgáz mennyiségétől, akkor a forrás-fogyasztás eltérésnek megfelelő mennyiséget a Rendszerhasználó a KP Szabályzat alapján meghatározott kiegyensúlyozó gáz áron eladja az FGSZ Zrt.-nek a fentiekben hivatkozott Szerződés feltételei szerint.

A díjfizetésre kötelezett Rendszerhasználók 0,1624 Ft/kWh kiegyensúlyozási pótdíjat kötelesek fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint. A tolerancia mértéke 1 %.

13. Rendszerirányítási díj

A rendszerirányítási szolgáltatás igénybevétel és a rendszerirányítási díj megfizetése a gázpiac minden, az együttműködő földgázellátó rendszert igénybevevő és azt működtető szereplője számara kötelező.

A rendszerirányítási díj átalánydíj, melyet minden díjfizetésre kötelezett egységesen megfizet.

Díjfizetési kötelezettség keletkezik:

a)  a szállítási rendszerirányítási tevékenységre engedéllyel nem rendelkező szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztói engedélyes és a földgáztárolói engedélyes  az engedély hatálybalépésének időpontjától,

b) a földgáztermelő a szállítói kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától vagy ilyen szerződés hiányában az együttműködési földgázrendszerhez való csatlakozás időpontjától,

c) a kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználó és a rendszerhasználóként eljáró felhasználó a kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától, és,

d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség esetén. 

A rendszerirányítási díjat a Tarifarendelet 2. sz melléklete tartalmazza.

14. Jogcím átvezetési szolgáltatás

A Rendszerhasználó részére, annak igénye alapján az FGSZ Zrt. jogcím átvezetési szolgáltatásokat nyújt a „földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról” szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendeletben, az ÜKSZ, a Rendszerhasználati szerződésekre vonatkozó ÁSZF és a „Jogcím Átvezetési Szolgáltatás Igénybevételére Szerződés” feltételei szerint, melynek során az FGSZ Zrt. a földgázszállító rendszeren a Rendszerhasználó által megjelölt partnere számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgáz mennyiség feletti rendelkezési jogot vezet át.

A szolgáltatás díja a 17/2013. NFM rendeletben meghatározott díj:

A jogcím-átvezetési szolgáltatás díja ​
​9,743 Ft/MWh 
​Magyar gázkiegyenlítési ponton (MGP)​a jogcím-átvezetési szolgáltatási díj 50%-a 

A jogcím átvezetési díjat annak a rendszerhasználónak kell megfizetnie, aki a földgázszállító rendszer valamely betáplálási vagy kiadási pontján, vagy az MGP-n földgáz feletti rendelkezési jogot más rendszerhasználónak átadja. 

Az elszámolás alapja a Rendszerhasználónkénti átadás-átvételi jegyzőkönyvben részletezett, a TRADE típusú nominálási sorokra allokált energiatartalom, mely alapján meghatározásra kerül a fizetendő díj. 

A díj összege a tárgyhót követően fizetendő. A díj a jegyzőkönyvileg rögzített energiatartalom és a 17/2013 NFM rendeletben meghatározott jogcím átvezetési díj szorzatával egyenlő.


Letölthető dokumentumok :
Csatolmány Méret

© FGSZ Natural Gas Transmission Private Company Limited by Shares 2009–