RBP IP KP

Belépés az FGSZ munkaterületére munkavégzés céljából


Parkolás

Az FGSZ létesítményeihez tartozó, közlekedésre alkalmas magánterületeken a belépésre feljogosított járművek a mindenkori KRESZ szabályok, valamint a Társaság által meghatározott előírások szerint közlekedhetnek, kizárólag arra kijelölt helyen parkolhatnak. A gépjárművekből és munkagépekből az indító kulcsot parkoláskor ki kell venni, és a rögzítő fékekkel kell a járművet leállítani.  A létesítmények területén a gépjárművek (munkagépek) vagyonvédelmi célú tárolásához a FGSZ Zrt. írásbeli engedélye szükséges.

Tűzgyújtásra alkalmas eszközök és a dohányzás

A technológiai létesítmények területén robbanásveszélyes anyagok felhasználása történik, ezért a nyílt láng használata, a dohányzás és a gyújtó eszközök bevitele szigorúan tilos! Kivétel ez alól a munkaeszközként használt eszközök, amelyek használata írásbeli engedélyhez kötött.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak írásbeli engedély birtokában végezhető. (Az engedély dohányzásra nem jogosít.)

Munkaengedélyek

A munkakezdés feltétele az alábbi dokumentumok elfogadása és rendelkezésre állása:

 • a szerződéses, ill. a munkamegbízási feltételek, a jognyilatkozatok,
 • az engedélyek (hatósági engedélyek, közmű üzemeltetők hozzájárulásai, üzemeltetői nyilatkozat), ill. hatósági bejelentések,
 • a jóváhagyott műszaki dokumentációk (kiviteli terv, építési technológia, munkaterületen áthaladó közművek helyszínrajza stb.),
 • EBK oktatás dokumentumai,
 • A betartandó EBK előírásokat is tartalmazó jóváhagyott kiviteli terv, vagy építési technológia mellett az alábbi dokumentumok:
  • ha a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint a munkavégzésre szükséges biztonsági és egészségvédelmi terv készítés, akkor biztonsági és egészségvédelmi terv,
  • ha a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint a munkavégzésre nem szükséges biztonsági és egészségvédelmi terv készítés, akkor munkaveszély elemzést tartalmazó EBK terv.
 • munkaterület átadása vagy a munkavégzés helyszínén az üzemeltetői felügyelet, illetve a szakfelügyelet meghatározása,
 • a földgáz szállítóvezeték vagy tartozékán idegen érdekből végzett munkák esetén „Üzemeltetői nyilatkozat”,
 • a magas EBK kockázatú tevékenység esetén munkavégzést közvetlenül megelőző dokumentált kockázatértékelés,
 • emelési műveletekénél emelési technológia vagy emelési terv (pl. különleges körülmények között végzett emelési műveletek, személyek emelése)
 • munkavégzési engedély, valamint
 • ha a munkavégzési engedély kiadója a munkavégzés feltételeként szakfelügyeletet vagy üzemeltetői felügyeletet írt elő, akkor a munka a felügyelettel megbízott személy engedélyével kezdhető meg.

A munkaengedélyezés rendjét a VIG-TÁT-2 EBK kódex tartalmazza.

Munkavégzési engedély

Ilyen engedély szükséges minden olyan tevékenység végzéséhez, mely nem jár potenciális tűzveszéllyel (szikraképződéssel), illetve, ha nem kell nem emberi tartózkodásra tervezett technológiai berendezésbe, csővezetékbe, tartályba, aknába beszállni, ott munkát végezni.

A munkavégzési engedélyt a területileg illetékes földgázszállító régió erre felhatalmazott munkavállalója, a siófoki központi irodaházban végzett munkák esetében az Eszköz- és Szolgáltatás gazdálkodás osztály képviselője adja ki.

Tűzveszéllyel járó munkavégzési engedély

Ilyen engedély szükséges minden olyan tevékenység végzéséhez, mely potenciális tűzveszéllyel, szikraképződéssel járhat.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély legfeljebb egy munkahétre adható ki. Minden műszakkezdés előtt az üzemeltető ezzel meghatalmazott képviselője és a munkavégzés helyszíni irányítója köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés körülményében tűzvédelmi szempontból történt-e változás. A munkakezdés új engedély kiadásával engedélyezhető, ha az engedélyben rögzített feltételekhez képest tűzvédelmi szempontból változás történt, illetve a munkavégzők személye megváltozott.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzés helyszíni irányítója a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzés helyszíni irányítójának a munkavégzés helyszínét át kell adni az üzemeltető ezzel meghatalmazott képviselőjének. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

 

A tűzveszéllyel járó munkavégzés általános feltételei

Hegesztéssel (lángvágással), forrasztással, tűzrakással és egyéb szikraképződéssel járó tevékenységet csak a rendeletek és vonatkozó szabványok előírásai alapján, kifogástalan berendezésekkel, eszközökkel és a fent leírt írásbeli megbízás és engedély birtokában szabad végezni.

A munkavégzésre jogosító dokumentumokat a munkát végző dolgozónak (az engedélyt aláíró munkairányítónak) a tevékenység helyén magánál kell tartania - az azokban foglaltak betartása kötelező!

Tilos robbanóképes légtérben tűzveszélyes tevékenységet végezni! A munkavégzést be kell fejezni, ha az éghető gáz koncentrációja nyílt téren ARH 40%-t (riasztás ARH 20% érték esetén), zárt térben az ARH 20%-ot eléri (riasztás ARH 10%).

Rb-s térben tűzveszéllyel járó munkavégzés, illetve az RB-s térbe gépjárművel történő behajtás csak gázkoncentráció mérés mellett történet. A gázkoncentráció mérése a vállalkozó kötelessége!

Alkalomszerű tűzveszéllyel járó tevékenységet csak az előírt szakképzettséggel, szükség esetén tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, illetve tűzvédelmi oktatásban részesített személy végezhet.

Beszállási engedély

Beszállási engedély szükséges minden olyan tevékenység végzéséhez, mely során nem emberi tartózkodásra tervezett technológiai berendezésbe, csővezetékbe, tartályba, aknába, csatornába kell beszállni, ott munkát végezni.

Veszélyes berendezésnek tekintendők a fent felsoroltakon túl mindazok az általában szűk, zárt terek, amelyekben veszélyes anyagok (maró, mérgező, robbanásveszélyes) vannak jelen, illetve a beszállással végzett tevékenység során felszabadulhatnak, vagy összegyűlhetnek.

A nem emberi tartózkodásra tervezett berendezésekben végzendő tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a Tűzveszéllyel járó munkavégzési engedélyt is meg kell kérni.

A beszállással járó munkavégzés általános feltételei:

Ilyen tevékenységet csak kifogástalan berendezésekkel, eszközökkel, illetve a vonatkozó szabvány előírásainak teljesítése mellett, a bemutatott írásbeli megbízás és engedély birtokában szabad végezni.

Zárt térben végzett munka csak akkor engedélyezett, ha a beszállási engedély kiadásra került, és a munka megkezdése előtt közvetlenül a munkavégzés irányítója a munkabiztonsági oktatást megtartotta. A beszállási engedély egy műszakra adható, érvényességi ideje legkésőbb a műszak végén lejár. Az érvényes engedély egy példányát mindig a munkavégzés helyszínén kell tartani. A beszállási engedély kiadásakor alkalmazni kell az MSZ 09-57.0033:1990 szabvány előírásait.

A tevékenységet az előírt védőeszközök megléte, kifogástalan állapota és rendeltetésszerű használata, továbbá a legalább két - egyéb feladattal meg nem bízott - felügyelő személy jelenléte mellett szabad végezni. A tevékenység végzése alatt a munkavégzőkkel a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét biztosítani kell!

Balesetek, és egyéb rendkívüli események

A Vállalkozó helyszíni munkavégzés vezetője, akadályoztatása esetén helyettese, köteles azonnal jelenteni a munkavégzés során bekövetkezett baleseteket és egyéb rendkívüli eseményeket (pl. tűzeset, gázszivárgás, környezetszennyezés).

A földgázszállító régió területén tartózkodó Vállalkozó köteles az általa észlelt vagy elszenvedett EBK eseményt haladéktalanul jelenteni a területileg illetékes földgázszállító régió diszpécsernek. Ha az EBK esemény nem a földgázszállító régió területén történik (pl. Siófok központ) a jelentést a munkavégzést megrendelő szervezeti egység munkahelyi vezetőjének köteles megtenni a Vállalkozó.

Ha az esemény észlelője/elszenvedője a jelentés megtételében akadályoztatva van, akkor a munkavégzés irányításával megbízott munkavállaló köteles a szóbeli jelentést megtenni.

Az FGSZ Zrt. technológiai rendszerén üzemelő veszélyt jelző rendszerek riasztása esetén a Vállalkozó köteles végrehajtani a létesítmény veszélyhelyzeti tervében előírt feladatokat. Veszélyhelyzetben minden munkavégzési engedély azonnal felfüggesztésre kerül az FGSZ Zrt. megbízott képviselőjének további intézkedéséig.


Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók bejelentése

A szerződés teljesítésének megkezdéséhez szükséges alvállalkozók bejelentését a Kiválasztási szabályzat 3. sz. mellékletének kitöltésével kell megtenni.