RBP IP KP

3.1.2. e) Kapacitásallokáció, torlódáskezelés, kapacitáshalmozás megelőzése, újrafelhasználás szabályai


Rendelkezések a kapacitásallokációra, szűk keresztmetszetek kezelésére, kapacitáshalmozás megelőzésére, és az újrafelhasználásra vonatkozó eljárásokat meghatározó rendelkezések

Kapacitásaukcióra vonatkozó általános szabályok

A kapacitások torlódása esetén a kapacitások a 984/2013/EU rendelet (CAM NC), valamint a Kapacitáslekötési Platform (KLP) Szabályzat  szerinti kapacitásaukciós eljárások keretében kerülnek kiosztásra, melyet az FGSZ Zrt. a megadott linken publikál.

A kapacitásaukciók a Regional Booking Platformon (RBP) kerülnek lebonyolításra.

Az RBP– elektronikus kapacitáskereskedelmi felület, amely megfelel a GET szerinti Kapacitáslekötési Platform, valamint a CAM NC előírásainak. A Regional Booking Platformot az RBP Alkalmazás és az RBP Portál együttesen alkotja.

Az RBP Alkalmazás (https://rbp.eu/APP) – az RBP szoftver biztonságos elérésű teszt és éles alkalmazás környezete.

Az RBP Portál (https://rbp.eu) – az RBP interneten keresztül nyilvánosan elérhető publikációs és információs weboldala.

Az RBP biztosítja a CAM NC értelmében a  szabványos és a nem szabványos kapacitások CAM NC szerinti allokációját.

Az aukciós folyamat szakaszai a KLP szabályzat 9. pontjában vannak felsorolva. 

Az éves, az éves és gördülő negyedéves, havi szabványos és a szezonális nem szabványos termékek az „Emelkedő áras aukció”, illetve a napi és napon belüli termék allokációja az „Egyenáras aukciós” eljárások keretében kerül kiosztásra. 

Emelkedő áras aukció – olyan aukció, melynek során a Rendszerhasználó egymást követő fordulókban meghirdetett, meghatározott árlépcsők szerint emelkedő árak mellett tehet ajánlatot az igényelt mennyiségekre.

Egyenáras aukció – olyan aukció, amelynek során a Rendszerhasználó egyetlen ajánlattételi fordulóban tesz ajánlatot az árra és a mennyiségre, és a sikeres ajánlatot benyújtó valamennyi Rendszerhasználó a még elfogadott legalacsonyabb megajánlott árat fizeti az elnyert kapacitásért.

Az ajánlat RBP Alkalmazásban (https://rbp.eu/APP) történő beadásának szabályai elsődleges kapacitásallokáció esetén a KLP szabályzat 10. pontjában vannak felsorolva.

Az emelkedő áras és az egyenáras aukciók algoritmusainak a leírása a CAM NC-ben (17., 18 cikk), illetve a KLP szabályzatban (13., 14. pont) találhatóak.

A szállítórendszeri kapacitásallokációs eljárások induló időpontját a határkeresztezési betáplálási-kiadási pontok és a tárolói betáplálási-kiadási pontok tekintetében az ENTSOG aukciós naptára, míg az ettől eltérő betáplálási-kiadási pontok kapacitásallokációs eljárásainak kezdő időpontját a VHR 15.sz. mellékletében szereplő kapacitásallokációs naptár határozza meg.

A mindenkori aukciós naptár az RBP Portálon kerül publikálásra. 


Kapacitás visszaadásának és visszavételének eljárásrendje

Lekötött kapacitás visszaadása

(a) A szállítási rendszerüzemeltető – az egynapos és az annál rövidebb időtartamú kapacitáslekötések kivételével – köteles elfogadni a rendszerhasználó által egy adott határkeresztezési betáplálási-kiadási pontban lekötött nem megszakítható kapacitás visszaadását.

(b) A visszaadásra felajánlott nem megszakítható kapacitás abban az esetben kerül figyelembevételre, mint szabad kapacitás a rövidebb időtartamú rövidtávú kapacitás értékesítés során, amennyiben az visszaadásra kerül az adott rövidtávú kapacitásra vonatkozó aukció kiírásának időpontját megelőző munkanap 24.00-ig. 

(c) A rendszerhasználó a kapacitáslekötési szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit mindaddig és annyiban megtartja, amíg és amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető az általa visszaadott kapacitás bármely részét újra nem értékesíti, melyről köteles haladéktalanul értesíteni a rendszerhasználót. 

(d) A visszaadott kapacitást a rendszerhasználók számára a lekötési eljárások során a szabad kapacitások között kell nyilvántartani. 

(e) A visszaadott kapacitások értékesítése a szállítási rendszerüzemeltető adott pontbéli egyéb szabad, nem megszakítható kapacitásának értékesítése után történhet csak meg. 

(f) A kapacitását visszaadó rendszerhasználó a kapacitás újra értékesítését követően, attól kezdődően mentesül az átadott kapacitásból fakadó mindennemű fizetési kötelezettsége alól, amikortól az újra értékesítésre vonatkozó kapacitás lekötésre vonatkozó szerződésből eredő fizetési kötelezettségek hatályba lépnek. Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető a visszaadott kapacitást kapacitásaukció keretében értékesíti, a kapacitást visszaadó rendszerhasználó nem részesedik az esetleges aukciós prémium bevételből. 


Lekötött kapacitás visszavétele 

(a) Adott határkeresztezési betáplálási-kiadási ponton a rendszerhasználó által lekötött és rendszeresen ki nem használt kapacitás részleges vagy teljes visszavételre kerül, amennyiben a rendszerhasználó a ki nem használt kapacitását nem adta el a másodlagos kapacitás kereskedelemben, és más rendszerhasználók az adott határkeresztezési betáplálási-kiadási ponton nem megszakítható kapacitást igényelnek, de az adott ponton nem áll rendelkezésre szabad nem megszakítható kapacitás megfelelő mértékben. 

(b) A lekötött kapacitás abban az esetben tekinthető rendszeresen ki nem használtnak, ha: 

  1. a szerződés egy évnél hosszabb időtartamra vonatkozik, mind április 1-je és szeptember 30-a között, mind pedig október 1-je és március 31-e között a lekötött kapacitásának átlagban kevesebb, mint 80%-át használja ki az allokált adatok alapján, és ezt a magatartását nem indokolta megfelelően; vagy 
  2. az adott gáznapra leadott első nominálása szisztematikusan a lekötött kapacitásának 80%-a, de az adott gáznapra leadott újranominálás(ok) eredményeként kialakuló utolsó érvényes nominálása a lekötött kapacitásának 80%-a alatt marad. 

(c) A (b) pont szerinti eljárásban, amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető az allokált adatok alapján megállapítja, hogy az egy évnél hosszabb időtartamra vonatkozó szerződéssel rendelkező rendszerhasználó mind április 1-je és szeptember 30-a, mind pedig október 1-je és március 31-e között a lekötött kapacitásának átlagban kevesebb, mint 80%-át használta ki, a szállítási rendszerüzemeltető a ki nem használt kapacitás tényéről tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal és az érintett rendszerhasználót. A tájékoztatásban a szállítási rendszerüzemeltető jelzi, ha az adott hálózati ponton más rendszerhasználók nem megszakítható kapacitást igényeltek, és amely igény szabad kapacitáshiányában nem volt kielégíthető. A Hivatal felszólítására a rendszerhasználó 5 napon belül indoklással köteles bemutatni, hogy a lekötött, de ki nem használt kapacitását másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesítette vagy értékesítésre felajánlotta. Amennyiben a Hivatal az indoklás alapján úgy dönt, hogy a rendszerhasználó ésszerű feltételek mellett nem kínálta fel a ki nem használt kapacitást a másodpiacon, akkor határozatban intézkedik a szállítási rendszerüzemeltető felé a kapacitás elvonásáról és értékesítésre történő felkínálásáról. 

(d) 2016. július 1-jét követően az egy gáznapos nem megszakítható „használd vagy elveszíted” mechanizmus alkalmazása nem tekinthető elegendő indoknak az (a) pont alkalmazásának mellőzésére. 

(e) A visszavétel következtében a rendszerhasználó a lekötött kapacitást egy adott időszakra vagy a szerződésének tárgyidőszakából még hátralévő időtartamra a ki nem használt kapacitást részlegesen vagy teljes mértékben elveszíti. 

(f) A rendszerhasználó a kapacitáslekötési szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit mindaddig és annyiban megtartja, amíg és amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető a kapacitást újra nem allokálja.

  1. g) Annak a rendszerhasználónak, akinek bármely kapacitás lekötésével kapcsolatosan az ÜKSZ 8.7.2. (a) és (b) pontjai szerinti kapacitás visszavételi eljárás indult, a visszavett és újra értékesített kapacitással kapcsolatos szerződéses jogai és kötelezettségei attól a gáznaptól szűnnek meg, amely gáznaptól az újraértékesített kapacitással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a kapacitást újonnan lekötő rendszerhasználó vagy rendszerhasználók viselik. Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető a visszavett kapacitást aukció keretében értékesíti újra, a kapacitást visszaadó rendszerhasználó nem részesedik az esetleges aukciós díj bevételből.

(h) Az ÜKSZ 8.7.2. (a) és (b) pontjainak rendelkezéseit a másodlagos kapacitás piacon megszerzett kapacitások vonatkozásában is alkalmazni kell. Ebben az esetben az ÜKSZ 8.7.2. (g) pontjainak rendelkezéseit a kapacitás lekötési díj vonatkozásában az elsődleges kapacitást lekötő rendszerhasználóval, a forgalmi és szagosítási díj vonatkozásában a másodlagos piacon kapacitást átvevő rendszerhasználóval szemben kell érvényesíteni. A másodlagos kapacitás piaci tranzakcióban részt vevő kapacitást átadó és átvevő felek közötti szerződéses jogviszony tekintetében a szállítási rendszerüzemeltetőt nem terheli semmilyen felelősség, az nem tartalmazhat semmilyen kötelezettséget a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozóan. A visszavételt és újraértékesítést követően a kapacitást átadó és átvevő felek kötelesek egymással elszámolni a másodpiaci tranzakcióból fakadó egyéb jogaikkal és kötelezettségeikkel. 


Kapacitásbővítés túljegyzési-visszavásárlási mechanizmus 

(a) Ha egy határkeresztezési betáplálási-kiadási ponton egy gázév vonatkozásában szerződéses torlódás alakult ki, akkor a szállítási rendszerüzemeltető köteles a Hivatal felé a következő gázévet megelőző év november 30-ig javaslatot előterjeszteni egy olyan ösztönző alapú túljegyzési-visszavásárlási mechanizmusra, amelynek révén nem megszakítható többletkapacitások kínálhatók fel a rendszerben. Ha a Hivatal a javasolt mechanizmust jóváhagyja, a szállítási rendszerüzemeltető köteles ezt a mechanizmust a következő gázévet megelőzően bevezetni és a következő gázévre többletkapacitást december 31-ig lekötésre felajánlani. Többletkapacitás alatt a határkeresztezési betáplálási-kiadási pontnak a meghatározott műszaki kapacitásán felül kínált nem megszakítható kapacitást kell érteni. 

(b) A túljegyzési-visszavásárlási rendszernek ösztönöznie kell a szállítási rendszerüzemeltetőt arra, hogy – a műszaki feltételek, köztük az égéshő, a hőmérséklet, az érintett betáplálási-kiadási rendszerben érvényesülő várt fogyasztás és a szomszédos hálózatokban rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével – többletkapacitást bocsásson rendelkezésre. 

(c) A túljegyzési-visszavásárlási mechanizmust megalapozó ösztönző rendszernek tükröznie kell a szállítási rendszerüzemeltető amiatti kockázatát, hogy többletkapacitást kínál. A mechanizmust úgy kell kialakítani, hogy a szállítási rendszerüzemeltető és a rendszerhasználók osztozzanak a többletkapacitás értékesítéséből származó bevételeken és a visszavásárlások, illetve az (f) bekezdés szerinti intézkedések költségein. A Hivatal meghatározza a bevételeknek és a költségeknek a szállítási rendszerüzemeltető és a rendszerhasználók közötti megoszlását. 

(d) A szállítási rendszerüzemeltető bevételeinek meghatározása szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a technikai kapacitás, ezen belül különösen a visszaadott kapacitás és a hosszú távú »használd vagy elveszíted« mechanizmusok alkalmazásából származó kapacitás allokálása előbb történt, mint az esetleges többletkapacitásé. 

(e) A többletkapacitás meghatározása során a szállítási rendszerüzemeltető köteles figyelembe venni a határkeresztezési betáplálási-kiadási pontokban különböző időpillanatokban meglévő, fizikailag kihasználatlan kapacitások valószínű mennyiségére vonatkozó statisztikai forgatókönyveket. A szállítási rendszerüzemeltetőnek továbbá a többletkapacitás felkínálásával kapcsolatban olyan kockázati profilt kell figyelembe vennie, amelyből nem származik túlzott visszavásárlási kötelezettség. A túljegyzési-visszavásárlási mechanizmusnak becslést kell adnia a piaci kapacitás-visszavásárlások valószínűségére és költségeire, és ezt a becslést figyelembe kell vennie a felkínált többletkapacitás értékében. 

(f) Amennyiben a rendszer integritásának fenntartása érdekében szükséges, a szállítási rendszerüzemeltető köteles olyan átlátható piaci alapú visszavásárlási eljárást alkalmazni, amelynek keretében a rendszerhasználók kapacitásokat kínálhatnak fel. Az alkalmazandó visszavásárlási eljárásról a rendszerhasználókat tájékoztatni kell. A visszavásárlási eljárás alkalmazása nem érintheti a szükséghelyzeti intézkedések alkalmazását. 

(g) A szállítási rendszerüzemeltető a visszavásárlási eljárás alkalmazása előtt köteles ellenőrizni, hogy a rendszer integritása más műszaki és kereskedelmi intézkedések útján nem tartható-e fenn költséghatékonyabb módon. 

(h) A Hivatal felkérheti a szállítási rendszerüzemeltetőt a mechanizmus felülvizsgálatára.