3.1.2. j) A szállítórendszerhez való kapcsolódás szabályai

 
1.  A földgázellátásról szóló XL. törvény 67 §.

CSATLAKOZÁS, HOZZÁFÉRÉS, KAPACITÁSLEKÖTÉS

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

67. §  (1) A földgázszállító a földgázszállító vezetékre vonatkozóan, a földgázelosztó a működési területén köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényt teljesíteni, kivéve, ha
a) a csatlakozásnak műszaki akadálya van,
b) a csatlakozás jogszabályba ütközik,
c) a felhasználói igénnyel jelentkező a 108. § (1) bekezdésében meghatározott csatlakozási díj megfizetését, valamint a csatlakozás külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem vállalja,
d) az igény kielégítését külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély hiánya akadályozza.

(2) A földgázszállító és a földgázelosztó a szállító-, illetőleg az elosztóvezetékekhez való csatlakozást egy adott csatlakozási pontra a szállító-, illetőleg az elosztóvezeték műszaki jellemzőire tekintettel megtagadhatja. Ha a földgázszállító vagy a földgázelosztó az (1) bekezdés a) pontjára való hivatkozással tagadta meg a csatlakozást, meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a csatlakozás biztosítható.

(3) Ha a földgázszállító vagy a földgázelosztó elutasítja a szállító-, illetőleg az elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti igényt, az igénybejelentő panaszával a Hivatalhoz fordulhat. A Hivatal a panasz kivizsgálását követően dönt a csatlakozás kérdésében, és kötelezheti az érintett rendszerüzemeltetőt a csatlakozási kérelem teljesítésére, ha a felhasználó vállalja a külön jogszabályban meghatározott mértékű csatlakozási díj megfizetését.

(4) A rendszerüzemeltetők felelősek azért, hogy az általuk üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték közép-, illetve hosszú távon alkalmas legyen a csatlakozási szerződésekben, és más rendszerüzemeltetőknek adott kapacitásnyilatkozatban meghatározott igények kielégítésére.

68.§  A felhasználók együttműködő földgázrendszerre történő csatlakozásának műszaki-gazdasági feltételeit a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megvizsgálni. A felhasználó vásárolt kapacitását, a vásárolt kapacitás igénybevételének feltételeit a felhasználó és az érintett rendszerüzemeltető a csatlakozási szerződésben köteles rögzíteni.

69.§  Abban az esetben, ha a felhasználó az elosztóvezetékhez csatlakozik, a földgázelosztó köteles a földgázszállítónál eljárni a szükséges földgáz szállítási kapacitás biztosítása érdekében. A földgázszállító és a földgázelosztó csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait és részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.

70.§  A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajtákat előállító termelőknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történő csatlakozását kiemelten kell kezelni. A szállító- és az elosztóvezetékekhez való csatlakozás feltételeit, a betáplált gázok minőségi követelményeit, az átvételre és a mérésre vonatkozó előírásokat e törvény, valamint külön jogszabály rendelkezései határozzák meg. 

 
2. A földgázellátásról szóló XL. törvény végrehajtási rendelet 63-72 §

(A GET 67-70. §-ához)

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

63.§  Az elosztóvezetékhez való csatlakozás részletes szabályait e rendelet 1. számú melléklete szerinti Gázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: GESZ) és a csatlakozási díjakat megállapító külön jogszabály tartalmazza.

64.§  Az ÜKSZ-ben eljárásrendet kell kialakítani a földgázszállítók és a földgázelosztók között
a) a vásárolt kapacitásokkal kapcsolatos egyeztetések gyakoriságára és tartalmára,
b) végfelhasználói és forrásoldali kapacitások összehangolására,
c) a fejlesztésekkel kapcsolatos, a felhasználóra vonatkozó költségek meghatározására, a csatlakozási díj megosztására.

65.§  A földgázszállító és a földgázelosztó köteles a rendszerén a földgáztároló, vagy a földgáztermelő által benyújtott kapacitás növelési igényt elfogadni, ha - a fejlesztési tervét figyelembe véve - az nem teszi szükségessé hidraulikai okok miatt a rendszer fejlesztését. Ha - a fejlesztési tervét figyelembe véve - a rendszer fejlesztése szükséges, a rendszerüzemeltető köteles 60 napon belül részletes ajánlatot tenni az igénybejelentőnek és annak elfogadása esetén a Hivatalnál kezdeményezni a működési engedély módosítását.

66.§  E rendelet alkalmazásában földgáznak minősül a GET 3. § 26. pontjában leírt földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb, nem természetes úton előállított, éghető gázok és elegyeik.

67.§  (1) A földgázszállító, illetve földgázelosztó köteles a földgáztermelő megkeresésére 60 napon belül a rendszerén való csatlakozási pont kiépítésének műszaki-gazdasági feltételeiről részletes ajánlatot adni.

(2) A földgáztermelő ajánlatkérésének tartalmaznia kell:

a) a földgáztermelő üzem pontos helyét,

b) a kitermelni és a rendszerbe betáplálni tervezett órai és napi földgázmennyiségeket a termelési ciklus végéig, de legfeljebb 15 évig, éves bontásban, az első évben havi bontásban is részletezve,

c) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz fizikai, kémiai jellemzőit.

(3) A földgázszállító, illetve földgázelosztó ajánlatának tartalmaznia kell:

a) a szállító- vagy elosztóvezetéknek az együttműködő földgázrendszer szempontjából legkedvezőbb és a legkisebb költség elvének figyelembevételével meghatározott csatlakozási pontját, ahol a földgáztermelő csatlakozni tud,

b) a földgáztermelőtől induló vezetéknek az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozásához szükséges műszaki és pénzügyi feltételeket,

c) az elosztóvezetékhez csatlakozó földgázszállító nyilatkozatát a részleges szigetüzemi működés megvalósításának feltételeiről,

d) elosztóvezetéken a részleges szigetüzem működésének feltételeit,

e) a betáplálási, illetve csatlakozási pontra vonatkozó mérési-elszámolási előírásokat.

(4) A földgáztermelői vezetéknek a szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás szükséges és igazolt költségét. A földgáztermelő a csatlakozó rendszerüzemeltetővel megállapodhat a szükséges berendezések megvalósításáról, amely esetben csatlakozási díj nem kérhető, azonban a berendezés a rendszerüzemeltető tulajdonába kerül.

(5) A szállító-, illetve elosztóvezetékhez történő csatlakozással létrejövő részleges szigetüzem működési, elszámolási feltételeit a rendszerüzemeltető honlapján nyilvánossá kell tenni, amelyet a rendszerhasználók kötelesek betartani.

(6) Ha az engedélyes a (1) bekezdés szerinti ajánlatkérésre nem válaszol, vagy az ajánlat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(7) A földgázszállító, illetve a földgázelosztó a termelői csatlakozási pontra vonatkozóan köteles az engedélymódosítási kérelmet a Hivatalhoz benyújtani, és a kérelméhez mellékelni a földgáztermelővel kötött megállapodásokat. A Hivatal csak részleges szigetüzem kialakításához járulhat hozzá.

68.§  (1) A szállító- vagy elosztóvezetékhez csatlakozó földgáztermelő köteles:
a) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel együttműködési megállapodást kötni, amely tartalmazza a földgázforgalommal kapcsolatos, az ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelően kialakított eljárásokat,
b) a csatlakozó rendszerüzemeltetőknek folyamatos üzemvitelre vonatkozó adatokat szolgáltatni,
c) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásában a károk fedezetére - különösen a termeléskiesésből eredő károk megtérítésére - garanciákat vállalni, arra az esetre, ha az átadás a földgáztermelőnek felróható okból hiúsult meg és ebből eredően a rendszerüzemeltetőnek, vagy a rendszerirányítónak felhasználói korlátozást kellett érvényesíteni,
d) az elosztóvezetékhez csatlakozó földgázszállító diszpécser szolgálatának a földgázelosztó rendszerbe juttatott földgáz mennyiségéről folyamatos adatot szolgáltatni,
e) a földgázszállítóval a termelés csökkenése, vagy kiesése esetén követendő eljárásokról megállapodást kötni,
f) a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő földgázminőség hatósági engedélyezésében közreműködni, a vonatkozó hatósági előírásokat betartani,
g) a csatlakozási nyomás biztosításáról gondoskodni.

(2) A földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető köteles megállapodni a földgáz mennyiségi és minőségi méréséről, az alkalmazandó eszközök köréről és tulajdonjogáról, valamint a bizonylatolásról.

(3) A földgáztermelő az elosztóvezeték átadás-átvételi pontján a földgáz tisztításának, szagosításának, mennyiségének, nyomásának, hőmérsékletének, összetételének és fűtőértékének mérésére alkalmas mennyiségmérő és minőségellenőrző eszközöket köteles üzemeltetni. A mennyiségmérő és minőségellenőrző berendezések mindenkor meg kell, hogy feleljenek a mérésekre vonatkozó előírásoknak.

(4) A vizsgálandó minőségi paramétereket a csatlakozó rendszerüzemeltetők és a földgáztermelők közötti együttműködési megállapodás tartalmazza.

(5) A földgáztermelőnek rendelkeznie kell olyan informatikai rendszerrel, amely a csatlakozó rendszerüzemeltetők informatikai rendszerének irányába alkalmas a valós idejű adatátvitelre.

(6) A földgáztermelő köteles a napi földgázforgalmazással kapcsolatos tevékenységét az ÜKSZ-ben rögzített feltételek szerint végezni.

(7) A földgáztermelő köteles a termelésben bekövetkező az előrejelzéseitől eltérő mennyiségi és minőségi változást haladéktalanul bejelenteni a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek. Ha az eltérést a rendszerüzemeltető nem fogadja el, vagy a földgáztermelő a bejelentést elmulasztja köteles a rendszerüzemeltető ezzel összefüggésben keletkező, igazolt költségeit, kárát megtéríteni.

69.§  (1) A rendszerüzemeltető köteles az öt éves várható termelési adatok alapján a földgáztermelő által az ÜKSZ-ben megadott időpontra szolgáltatott és általa garantált mennyiségi és minőségi adatok szerint meghatározni azt az időpontot, amelynél a minőségváltozásból eredően szükségessé válik a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése.

(2) Ha szükséges a készülékek átállítása, a rendszerüzemeltető annak tervezett időpontját megelőző két gázévvel korábban köteles az érintett rendszerüzemeltetőt értesíteni. A rendszerüzemeltető köteles tájékoztatni a felhasználókat a készülékek átállításának szükségességéről és folyamatáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem megfelelősége vagy elmaradása folytán keletkező károkért a földgáztermelő tartozik felelősséggel.

70.§ (1) A szigetüzemre csatlakozó felhasználót tájékoztatni kell a szigetüzem sajátosságairól, különös tekintettel a felhasználói készülékek beszerzésére és beállításaira, továbbá az esetleges földgáz-minőségváltozásból eredő készülék-átállítási költségekre.

(2) A földgázszállító teljes szigetüzem esetén az öt éves várható termelési és fogyasztási adatok alapján köteles a termelésnek a fogyasztás szintje alá történő csökkenését megelőzően legalább két gázévvel - a Hivatal jóváhagyásával - a teljes szigetüzem részleges szigetüzemmé történő átalakítását megkezdeni.

(3) Az ÜKSZ-ben ki kell alakítani a szigetüzemben lévő felhasználók kereskedőváltásának, a napi gázforgalmazás irányításának és elszámolásának rendjét, valamint a földgáztermelő kötelezettségeit.

(4) A szigetüzemben működő földgázelosztó köteles üzletszabályzatában nyilvánossá tenni az adott szigetüzemben alkalmazott minőség-elszámolási rendet.

71.§   (1) Részleges vagy teljes szigetüzem esetén a Hivatal engedélyezheti a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő minőségű földgáz forgalmazását, ha az nem igényli a meglévő fűtőkészülékek átállítását. Ha a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése szükséges és annak költségeit megfelelő pénzügyi garanciák mellett a földgáztermelő vállalja, az engedély kiadható.

(2) A földgázelosztó köteles az elosztóvezetékbe betáplált eltérő minőségű földgáz felhasználói elszámolására módszert kialakítani és az üzletszabályzatában nyilvánossá tenni.

(3) Az ÜKSZ-ben rögzíteni kell az eltérő földgázminőségnek a földgázkereskedők közötti elszámolási módszertanát és ügyrendjét.

(4) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott engedélye esetén a földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető megállapodást köt, amely tartalmazza a felek által - az engedélyben meghatározott feltételek megvalósítása során - vállalt kötelezettségeket is.

72.§  A biogáz termelőre is a földgáztermelőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(A GET 71-76. §-hoz)

Kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés

73.§  (1) A vásárolt kapacitás az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási ponthoz kapcsolódó, a felhasználási hely, illetve csatlakozási pont mindenkori tulajdonosát megillető vagyoni értékkel bíró jog. Ha a tulajdonos személye az adott felhasználási helyen megváltozik, illetve a felhasználási hely vagy a csatlakozási pont átruházásra kerül, a rendelkezésre álló teljesítmény átszáll az új tulajdonosra.

(2) Ha a felhasználó vásárolt kapacitását, vagy annak egy részét két egymást követő gázévben nem kötötte le, annak igénybevételére legkorábban az igénybejelentéstől számított második gázév első napjától kerülhet sor, kivéve, ha a csatlakozó rendszerüzemeltetővel ettől eltérő időpontról állapodott meg.

(3) A földgázszállító, illetve a földgázelosztó köteles a csatlakozási szerződés létrejöttével a felhasználási hely nyilvántartásában a vásárolt és a nyilvántartott kapacitást rögzíteni. A nyilvántartásban a forrásoldali kapacitás meghatározásakor a hatályon kívül helyezett gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény szerinti gázértékesítő által 2003. december 31-ig kiadott forrásnyilatkozatokat, 2004. január 1-jétől a földgázszállító által kiadott kapacitás nyilatkozatokat kell irányadónak tekinteni.

(4) A földgáz és biogáz termelő a saját termelésű gáz Magyar Köztársaság államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítói és tárolói kapacitáslekötés tekintetében felhasználónak minősül. A földgáztermelő nyilvántartott kapacitásának az adott gázévre vonatkozóan az általa a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek bejelentett legnagyobb termelési-kapacitási értéket kell tekinteni.
 

3. Üzemi és Kereskedelemi Szabályzat (ÜKSZ)

FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZERHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI új igények és kapacitásbővítés esetén

(a) A csatlakozás megvalósításához szükséges, hogy az igénylő megfeleljen a GET és VHR vonatkozó előírásainak, illetve a (d) pontban felsorolt esetek ne álljanak fent.

(b) A földgázszállító jelen Szabályzat 7.5.4. pontja alapján köteles elbírálni a hozzá eljuttatott csatlakozási igényt.

(c) A csatlakozási igény elbírálásához megvalósíthatósági vizsgálatot kell készíteni, melyben meghatározásra kerülnek a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei:

 • Amennyiben az igénylésben szereplő csatlakozás kiépítéséhez szükséges fejlesztés szerepel a földgázszállító fejlesztési tervében, és az igény megfelel az (a) pont szerinti követelményeknek, a földgázszállító azt jóváhagyja.
 • Amennyiben a csatlakozási pont kialakításához szükséges fejlesztés nem szerepel a fejlesztési tervben, de az igény megfelel az (a) pont szerinti követelményeknek, a földgázszállító köteles az igénylővel a csatlakozás lehetséges műszaki és pénzügyi feltételeiről egyeztetni.

(d) A földgázszállító elutasíthatja a csatlakozási kérelmet, ha:

 • a csatlakozásnak műszaki akadálya van;
 • a csatlakozás jogszabályba ütközik;
 • a felhasználói igénnyel jelentkező a csatlakozási díj megfizetését, valamint a csatlakozás külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem vállalja;
 • az igénylő nem rendelkezik a 3.1.3. fejezet (a) pontja szerinti hozzáférési jogosultsággal.

Csatlakozási kérelem pénzügyi szempontokból történő elutasítása

A csatlakozási kérelem pénzügyi szempontokból történő elutasítása esetén, amennyiben a földgázszállító által meghatározott műszaki feltételek teljesülnek, az igénylő kérheti a csatlakozásnak a saját költségére való megépítését a földgázszállítótól. Az igénylő által finanszírozott csatlakozási pont tulajdonlását és működtetését, valamint műszaki kialakítását illetően az eszköz tulajdonosának és a földgázszállítónak meg kell egyeznie. A földgázszállító a megállapodásról és a létesítmény elkészültéről a Hivatalt értesíti.

Csatlakozási szerződés

(a) A földgázszállító rendszeri csatlakozási pont megvalósításának műszaki tartalmát és az időütemezését a földgázszállító és a csatlakozási pont kialakítását kérelmező piaci szereplő közötti csatlakozási szerződésben le kell szabályozni, amely a kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

(b) A kapacitáslekötési és földgázszállítási szerződés csak azon időponttól köthető meg a megnövelt kapacitásra, amikortól a hálózati kapacitás az adott kiadási ponton rendelkezésre áll.

(c) A csatlakozási szerződésben rögzíteni kell:

 • a csatlakozási pont helyét;
 • a csatlakozási pont tulajdonosát;
 • a vásárolt kiadási ponti kapacitást;
 • a nyilvántartott kiadási ponti kapacitást;
 • a földgázszállító rendszer betáplálási pontján rendelkezésre álló kapacitást a VHR vonatkozó bekezdése alapján;
 • a csatlakozási díj mértékét, teljesítésének módját és határidejét;
 • a vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának és a vételezés megkezdésének időpontját;
 • a vásárolt kapacitás biztosításának pénzügyi, műszaki és egyéb feltételeit, ideértve a létesülő beruházás tulajdonjogi kérdéseit;
 • a szerződésszegés eseteit és ennek jogkövetkezményeit;
 • a csatlakozási szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.

 

A földgáztermelő csatlakozása a rendszerüzemeltető rendszeréhez

(a) A földgáztermelő csak a 4.2. pontban meghatározottnak megfelelő minőségű földgázt táplálhatja be a földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékbe, az ettől eltérő minőségű földgáz betáplálását biztosító csatlakozást a földgázszállító és a földgázelosztó megtagadhatja.

(b) Ha a termelt földgáz nem felel meg a 4.2. pontban meghatározott földgázminőségnek, a termelő azonnal köteles megszüntetni a betáplálást. Amennyiben ez nem történik meg, a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásból eredő károkért az azt betápláló rendszerhasználó és a termelő egyetemlegesen felelősek.

(c) A termelő köteles a saját rendszerén olyan műszaki megoldást, eszközt alkalmazni, amely képes azonnal megszüntetni a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását.

 

FÖLDGÁZELOSZTÓ RENDSZERHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI

A földgázelosztó rendszerre történő csatlakozás feltételei új igények és kapacitásbővítés esetén

(a) A csatlakozás megvalósításához szükséges, hogy az igénylő megfeleljen a GET és VHR vonatkozó előírásainak, illetve az (e) pontban felsorolt esetek ne álljanak fent.

(b) A földgázelosztó az üzletszabályzatában leírtak alapján köteles elbírálni a hozzá eljuttatott csatlakozási igényt.

(c) Amennyiben a gázátadó maximális kapacitásának 90 %-át eléri az új felhasználó vásárolt kapacitását is tartalmazó nyilvántartott kapacitás, a földgázelosztó köteles a csatlakozási igényről a földgázszállítót értesíteni. Amennyiben a földgázszállító arról tájékoztatja a földgázelosztót, hogy a szükséges szabad kapacitás a földgázszállító rendszeren nem áll rendelkezésre, a csatlakozás során az 5.1. pont szerinti feladatokat is el kell végezni.

(d) A csatlakozási igény elbírálásához megvalósíthatósági vizsgálatot kell készíteni, melyben meghatározásra kerülnek a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei:

 • Amennyiben az igénylésben szereplő csatlakozás kielégítéséhez a szükséges szabad kapacitás rendelkezésre áll, és az igény megfelel az (a) pont szerinti követelményeknek, abban az esetben a földgázelosztó az együttműködő földgázrendszerhez történő csatlakozási díjrendelet szerinti díj megfizetését követően biztosítja a vásárolt kapacitást.
 •  Amennyiben a csatlakozási pont kialakításához szükséges szabad kapacitás nem áll rendelkezésre a betáplálási és kiadási ponton, de az igény megfelel az (a) pont szerinti követelményeknek, a földgázelosztó köteles az igénylővel a csatlakozás lehetséges műszaki és pénzügyi feltételeiről egyeztetni.

(e) A földgázelosztó elutasíthatja a csatlakozási kérelmet, ha:

 • a csatlakozásnak műszaki akadálya van,
 • a csatlakozás jogszabályba ütközik,
 • a felhasználói igénnyel jelentkező a csatlakozási díj megfizetését, valamint a csatlakozás külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem vállalja,
 • az igénylő nem rendelkezik a 3.1.3. fejezet (b) pontja szerinti hozzáférési jogosultsággal.

(f) A földgázelosztó köteles honlapján közzétenni a felhasználói igénybejelentés formanyomtatványát.

(g) A felhasználó a felhasználói igénybejelentés földgázelosztóhoz való eljuttatásával jelzi igénybejelentését.

(h) A földgázelosztó köteles a felhasználó új vagy növekvő kapacitásigény kiszolgálhatóságát megvizsgálni és a felhasználót 30 napon belül tájékoztatni.

(i) A felhasználói tájékoztatóval egy időben a földgázelosztó csatlakozási szerződéses ajánlatot köteles tenni.

(j) Amennyiben a földgázelosztó a benyújtott kapacitásnövelési igényt nem tudja, vagy gazdaságtalansága miatt nem kívánja kielégíteni, akkor a felhasználó kezdeményezheti célvezeték vagy másik földgázelosztó vezetéki csatlakozás kiépítését.

(k) A földgázelosztó és felhasználó közötti csatlakozási szerződés megkötésével a felhasználó az általa igényelt felhasználói helyre kapacitást vásárolt, mely határozatlan ideig illeti meg a felhasználót.

(l) A felhasználó a vásárolt kapacitásának mértékéig jogosult földgázelosztói kapacitást a felhasználói helyen lekötni.

(m) Amennyiben a földgázelosztó vezetéki kiadási pontra a vásárolt kapacitás feletti kapacitásigény érkezik, és az igény kielégítéséhez van rendelkezésre álló hálózati kapacitás, a felhasználó csatlakozási szerződés megkötésével kapacitást vásárolhat.

(n) Amennyiben a földgázelosztó vezetéki kiadási pontra a vásárolt kapacitás feletti kapacitásigény érkezik, és az igény kielégítéséhez nincs rendelkezésre álló hálózati kapacitás, akkor a felhasználó és a rendszer tulajdonosa a hálózat fejlesztésére csatlakozási szerződést köthet.

(o) A földgázelosztó hálózathoz való hozzáféréshez vásárolt kapacitásokat (a korábbi időkben más módon megszerzett elosztó hálózati hozzáférési kapacitásokat az elosztói üzletszabályzatokban rögzített eljárásrend szerint meghatározott kapacitásokat) a földgázelosztó köteles naprakészen nyilvántartani.

 

Csatlakozási kérelem elutasítása

A csatlakozási kérelem elutasítása esetén, amennyiben a földgázelosztó által meghatározott műszaki feltételek teljesülnek, az igénylő kérheti a csatlakozás megépítését a saját költségére. Az igénylő által finanszírozott csatlakozási pont tulajdonlását és működtetését, valamint műszaki kialakítását illetően az eszköz tulajdonosának és a földgázelosztónak meg kell egyeznie.

 

Csatlakozási szerződés

(a) A földgázelosztó rendszer csatlakozási pont megvalósításának műszaki tartalmát és az időütemezését a földgázelosztó és a csatlakozási pont kialakítását kérelmező piaci szereplő közötti csatlakozási szerződésben kell rögzíteni.

(b) A csatlakozási szerződésben le kell rögzíteni:

 • a csatlakozási pont helyét;
 • a csatlakozási pont tulajdonosát;
 • a vásárolt kiadási ponti kapacitást;
 • a nyilvántartott kiadási ponti kapacitást;
 • a csatlakozási díj mértékét, teljesítésének módját és határidejét;
 • a vásárolt hálózati kapacitás rendelkezésre állásának és a vételezés megkezdésének időpontját;
 • a vásárolt kapacitás biztosításának pénzügyi, műszaki és egyéb feltételeit ideértve a létesülő beruházás tulajdonjogi kérdéseit;
 • a szerződésszegés eseteit és ennek jogkövetkezményeit;
 • a csatlakozási szerződés megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket;
 • a földgázelosztási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó tájékoztatást;
 • a földgázelosztási szerződés nélküli felhasználás szankcióját.”

4. Üzletszabályzat

A Társaság a kapacitás biztosítás hidraulikai, műszaki feltételeiről készített tanulmány alapján kapacitásnyilatkozatban rögzíti a csatlakozás feltételeit.

A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás, vagy kapacitásnövelés pénzügyi feltételrendszere a következők szerint alakul:

 • A földgázszállító rendszerről szállítóvezetéki fogyasztóként 2000 m3/h vagy annál kisebb teljesítményű fogyasztó nem látható el földgázzal, ezért szállítóvezetékhez – szállítóvezetéki fogyasztóként - kizárólag 2000 m3/h kapacitás feletti fogyasztó csatlakozhat. 
 • Csatlakozásként a földgázszállítási engedély 2. számú mellékletében rögzített alapvető eszközökhöz történő olyan közvetlen kapcsolódást kell értelmezni, mely megfelel a biztonsági és szakmai követelményeknek. A csatlakozási pont kialakítása nem tartalmazhat csővezeték fejlesztést, illetve bővítést.
 • Csatlakozás, illetve kapacitásnövelés esetén a földgázszállító rendszer tulajdonos és a csatlakozni kívánó, vagy többlet kapacitást igénylő szállítóvezetéki fogyasztó, illetve csatlakozó rendszer tulajdonos a csatlakozás feltételeit írásos megállapodásban rögzítik.
 • A megállapodás hatályba léptető feltételei között szerepelnie kell, hogy a Magyar Energia Hivatal engedélyezi a földgázszállító rendszer alapvető eszközeinek bővítését a csatlakozáshoz, vagy kapacitásbővítéshez szükséges eszközökkel. 
 • A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás érdekében megvalósítandó beruházás szállítási díjakban elismerésre kerülő költség hatása nem növelheti a szabályozott szállítási díjat. A vizsgálatot az első – kapacitás lekötéssel bíró – teljes gázévre kell elvégezni, lekötött kapacitásként 100 M Ft-ig az első 2, 100-500 M Ft-ig az első 3, e felett az első 4 gázévben lekötni tervezett szállítási kapacitás számtani átlagát kell figyelembe venni. A szállítási díjváltozásra vonatkozó számítást a Magyar Energia Hivatal az engedélyezési eljárás során ellenőrizni jogosult. 
 • Amennyiben a csatlakozási pont kialakítása a szállítási tarifa növelését eredményezné, úgy a csatlakozást igénylőnek olyan mértékű vissza nem térítendő forrás átadással kell biztosítania a kiadási pont megvalósításához szükséges fejlesztési forrást, amellyel kielégíthető az előző pontban megfogalmazott díjhatás.
 • A csatlakozás, illetve kapacitásnövelés feltételeinek megteremtéséhez szükséges fejlesztési forrás azon részét, amely tarifa emelkedés nélkül elismerhető a szabályozott díjban a csatlakozást igénylőnek kell kamatmentes kölcsönként biztosítania. A kölcsön visszatörlesztése a szállítóvezeték fejlesztés üzembe helyezését követő gázévtől kezdődően 100 M Ft-ig 2, 100-500 M Ft-ig 3, e felett 4 egyenlő részletben, évente egy alkalommal a gázév zárását követő 30. napon történik, a következők figyelembevételével.
 • Minden visszatörlesztés alkalmával megállapításra kerül, hogy az előjelzett kapacitás lekötésre került-e. Amennyiben a fejlesztés engedélyezésekor előjelzett kapacitás lekötése a csatlakozás vagy kapacitásnövelés létrehozását követően nem történik meg, úgy a szállítórendszer tulajdonosa részére a szállítóvezetéki fogyasztó, illetve a csatlakozó rendszer tulajdonosa kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke megegyezik az előző bekezdésben írt törlesztő részlet összegével. Az igénylő finanszírozásba történő bevonásával biztosítható, hogy a projekt kockázatát a csatlakozást igénylő viselje, mentesítve ez alól a többi fogyasztót.
 • A kölcsöntörlesztés pénzügyi teljesítése átutalással, illetve a kiterhelt kötbérkövetelésnek a Ptk. 296.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő beszámításával, kompenzálásával történik.
 • A kapacitásvizsgálati eljárásához szükséges adatokat a 3.1. melléklet táblázatainak megfelelően kell szolgáltatni a Társaság irányába.