3.1.2. j) A szállítórendszerhez való kapcsolódás szabályai

“A szállításirendszer-üzemeltetők rendszereikről és szolgáltatásaikról kötelesek közzétenni legalább:

j) a szállításirendszer-üzemeltető által üzemeltetett rendszerhez való kapcsolódásra vonatkozó szabályokat;”

A szállítási rendszerüzemeltető által üzemeltetett rendszerhez való kapcsolódás szabályait a következő  jogszályok és belső szabályzatok rögzítik:

1. 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról - V. fejezet

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

67. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezetékre vonatkozóan, a földgázelosztó a működési területén köteles a földgázellátásba történő bekapcsolás iránti igényt teljesíteni, kivéve, ha

a) a csatlakozásnak műszaki akadálya van,

b) a csatlakozás jogszabályba ütközik,

c) a felhasználói igénnyel jelentkező a 108. § (1) bekezdésében meghatározott csatlakozási díj megfizetését, valamint a csatlakozás külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem vállalja,

d) az igény kielégítését külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély hiánya akadályozza,

e) a csatlakozó rendszerüzemeltető nem rendelkezik a szükséges kapacitásokkal és a felhasználói igénnyel jelentkező nem vállalja a csatlakozó rendszeren a kapacitások biztosításának a feltételeit.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a szállító-, illetőleg az elosztóvezetékekhez való csatlakozást egy adott csatlakozási pontra a szállító-, illetőleg az elosztóvezeték műszaki jellemzőire tekintettel megtagadhatja. Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az (1) bekezdés a) pontjára való hivatkozással tagadta meg a csatlakozást, meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a csatlakozás biztosítható.

(3) Ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó elutasítja a szállító-, illetőleg az elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti igényt, az igénybejelentő kérelmére a Hivatal dönt a csatlakozás kérdésében, és kötelezheti az érintett rendszerüzemeltetőt a csatlakozási kérelem teljesítésére, ha a felhasználó vállalja a Hivatal határozatában meghatározott mértékű csatlakozási díj megfizetését.

(4) A rendszerüzemeltetők felelősek azért, hogy az általuk üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték közép-, illetve hosszú távon alkalmas legyen a csatlakozási szerződésekben, és más rendszerüzemeltetőknek adott kapacitásnyilatkozatban meghatározott igények kielégítésére.

(5) A szállítóvezetékhez való csatlakozás feltételeit a földgázrendszerre történő csatlakozásról szóló jogszabály, valamint azzal összhangban az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

68. § A felhasználók együttműködő földgázrendszerre történő csatlakozásának műszaki-gazdasági feltételeit a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megvizsgálni. A felhasználó vásárolt kapacitását, a vásárolt kapacitás igénybevételének feltételeit a felhasználó és az érintett rendszerüzemeltető a csatlakozási szerződésben köteles rögzíteni.

69. § Abban az esetben, ha a felhasználó az elosztóvezetékhez csatlakozik, a földgázelosztó köteles a szállítási rendszerüzemeltetőnél eljárni a szükséges földgáz szállítási kapacitás biztosítása érdekében. A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó csatlakozással kapcsolatos együttműködésének szabályait és részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.

70. § A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajtákat előállító termelőknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történő csatlakozását kiemelten kell kezelni. A szállító- és az elosztóvezetékekhez való csatlakozás feltételeit, a betáplált gázok minőségi követelményeit, az átvételre és a mérésre vonatkozó előírásokat e törvény, valamint külön jogszabály rendelkezései határozzák meg.

70/A. §

70/B. §A vásárolt kapacitás az adott felhasználási helyen lévő csatlakozási ponthoz kapcsolódó, a felhasználási hely vagy csatlakozási pont mindenkori tulajdonosát megillető vagyoni értékkel bíró jog. Ha a tulajdonos személye az adott felhasználási helyen megváltozik, illetve a felhasználási hely vagy a csatlakozási pont átruházásra kerül, a rendelkezésre álló vásárolt kapacitás, valamint a kapacitás lekötésének joga átszáll az új tulajdonosra.

 

2. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról - 63-92 §

(A GET 67-70. §-ához)

A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás

63. § (1) Az elosztóvezetékhez való csatlakozás részletes szabályait az 1. számú melléklet és a csatlakozási díjakat megállapító jogszabály tartalmazza.

(2) Ha a csatlakozási igény teljesítése során a hálózati kapacitás vagy többletkapacitás biztosításához a földgázelosztó más szerv nyilatkozatának beszerzését vagy eljárása lefolytatását kezdeményezte, a megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni és annak eredményéről a földgázelosztót tájékoztatni azzal, hogy amennyiben a szerv nyilatkozatát, illetve eljárását a megadott időtartamban nem teljesíti az engedélyes felé, úgy nyilatkozatát megadottnak, illetve eljárását lefolytatottnak és azt lezáró döntését hozzájáruló döntésnek kell tekinteni.

64. § Az ÜKSZ-ben eljárásrendet kell kialakítani a szállítási rendszerüzemeltetők és a földgázelosztók között

a) a gázátadó állomást, mint szállítói kiadási pontot érintően, a vásárolt kapacitásokkal kapcsolatos egyeztetések gyakoriságára és tartalmára,

b) a betáplálási-kiadási, valamint az összekapcsolási pontok kapacitásainak összehangolására,

c) a fejlesztésekkel kapcsolatos, a felhasználóra vonatkozó költségek meghatározására, a csatlakozási díj megosztására.

65. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles a rendszerén a felhasználó, vagy a nevében eljáró földgázkereskedő vagy földgázelosztó, a földgáztárolói engedélyes, vagy a földgáztermelő által benyújtott kapacitásnövelési igényt elfogadni, ha - a fejlesztési tervét figyelembe véve - az nem teszi szükségessé hidraulikai okok miatt a rendszer fejlesztését. Ha - a fejlesztési tervét figyelembe véve - a rendszer fejlesztése szükséges, a rendszerüzemeltető köteles 60 napon belül részletes ajánlatot tenni az igénybejelentőnek és annak elfogadása esetén a Hivatalnál kérelmezni a működési engedély módosítását.

(2) A földgázelosztó és a szállítási rendszerüzemeltető az (1) bekezdés tekintetében köteles együttműködni.

66. §

66/A. § (1) A földgáztermelő csak a 11. számú mellékletnek megfelelő minőségű földgázt táplálhatja be a szállító- vagy az elosztóvezetékbe.

(2) Azt a földgázt, amely a mindenkor érvényes - a földgáz minőségi követelményeit tartalmazó - nemzeti szabvány, vagy az azzal egyenértékű európai szabvány - a 11. számú mellékletben foglalt határértékekkel összhangban álló - követelményeinek megfelel, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek.

(3) A szállítóvezetékhez való csatlakozás nem tagadható meg, ha a földgáztermelő által betáplált földgáz miatt a szállítóvezeték kiadási pontjain a földgáz fűtőértéke 5%-nál nem nagyobb mértékben változik a betáplálást megelőző gázév átlagos földgáz-fűtőértékéhez képest és a betáplált földgáz minősége megfelel a 11. számú melléklet szerinti határértékeknek. Ezen követelmény teljesülését a betáplálási pont körzetében kiépített műszaki megoldással kell biztosítani és ellenőrizni.

(4)

(5) A szállítási rendszerüzemeltető minden év október 31-ig közzéteszi a megelőző gázévben a szállítóvezeték kiadási pontjain mért átlagos földgáz-fűtőértékeket.

67. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó köteles a földgáztermelő megkeresésére 60 napon belül a rendszerén való csatlakozási pont kiépítésének műszaki-gazdasági feltételeiről részletes ajánlatot adni.

(2) A földgáztermelő ajánlatkérésének tartalmaznia kell:

a) a földgáztermelő üzem pontos helyét,

b) a kitermelni és a rendszerbe betáplálni tervezett órai és napi földgázmennyiségeket a termelési ciklus végéig, de legfeljebb 15 évig, éves bontásban, az első évben havi bontásban is részletezve,

c) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz fizikai, kémiai jellemzőit,

d) nyilatkozatot arról, hogy a betáplálni kívánt és a földgáztermelő által bizonylatolt minőségű

földgáz megfelel a 66/A. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető, illetve földgázelosztó ajánlatának tartalmaznia kell:

a) a szállító- vagy elosztóvezetéknek a földgáztermelő kitermelési kapacitása szempontjából műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb csatlakozási pontját, ahol a földgáztermelő csatlakozni tud,

b) a földgáztermelőtől induló vezetéknek az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozásához szükséges műszaki és pénzügyi feltételeit,

c) az elosztóvezetékhez csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető nyilatkozatát a részleges szigetüzemi működés megvalósításának feltételeiről,

d) elosztóvezetéken a részleges szigetüzem működésének feltételeit,

e) a betáplálási, illetve csatlakozási pontra vonatkozó mérési-elszámolási előírásokat.

(4) A földgáztermelői vezetéknek a szállító- vagy elosztóvezetékre történő csatlakozásáért fizetendő hozzájárulás nem haladhatja meg a beruházás indokolt költségét. A csatlakozáshoz szükséges berendezések megvalósításáért díj nem kérhető, ha a berendezés a rendszerüzemeltető tulajdonába kerül.

(5) A szállító-, illetve elosztóvezetékhez történő csatlakozással létrejövő részleges szigetüzem működési, elszámolási feltételeit a rendszerüzemeltető honlapján nyilvánossá kell tenni, amelyet a rendszerhasználók kötelesek betartani.

(6) Ha az engedélyes a (1) bekezdés szerinti ajánlatkérésre nem válaszol, vagy az ajánlat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat, a Hivatal az engedélyessel szemben a GET 119. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(7) A szállítási rendszerüzemeltető, illetve a földgázelosztó a termelői csatlakozási pontra vonatkozóan köteles az engedélymódosítási kérelmet a Hivatalhoz benyújtani, és a kérelméhez mellékelni a földgáztermelővel kötött megállapodásokat. A Hivatal csak részleges szigetüzem kialakításához járulhat hozzá.

68. § (1) A szállító- vagy elosztóvezetékhez csatlakozó földgáztermelő köteles:

a) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel együttműködési megállapodást kötni, amely tartalmazza a földgázforgalommal kapcsolatos, az ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelően kialakított eljárásokat,

b) a csatlakozó rendszerüzemeltetőknek folyamatos üzemvitelre vonatkozó adatokat szolgáltatni,

c) a csatlakozó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásában a károk fedezetére - különösen a termeléskiesésből eredő károk megtérítésére - garanciákat vállalni, arra az esetre, ha az átadás a földgáztermelőnek felróható okból hiúsult meg és ebből eredően a rendszerüzemeltetőnek, vagy a rendszerirányítónak felhasználói korlátozást kellett érvényesíteni,

d) az elosztóvezetékhez csatlakozó szállítási rendszerüzemeltető diszpécser szolgálatának a földgázelosztó rendszerbe juttatott földgáz mennyiségéről folyamatos adatot szolgáltatni,

e) a szállítási rendszerüzemeltetővel a termelés csökkenése, vagy kiesése esetén követendő eljárásokról megállapodást kötni,

f) a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő földgázminőség hatósági engedélyezésében közreműködni, a vonatkozó hatósági előírásokat betartani,

g) a csatlakozási nyomás biztosításáról gondoskodni,

h) a saját rendszerén olyan műszaki megoldást és eszközt alkalmazni, amely képes azonnal megszüntetni a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálását, továbbá a betáplálást azonnal megszüntetni, ha a termelt földgáz nem felel meg a 67. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatban foglaltaknak. Ha a földgáztermelő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából eredő károkat köteles megtéríteni.

(2) A földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető köteles megállapodni a földgáz mennyiségi és minőségi méréséről, az alkalmazandó eszközök köréről és tulajdonjogáról, valamint a bizonylatolásról.

(3) A földgáztermelő a szállító- vagy az elosztóvezeték betáplálási pontján a földgáz tisztításának, szagosításának, mennyiségének, nyomásának, hőmérsékletének, összetételének és fűtőértékének mérésére alkalmas mennyiségmérő és minőségellenőrző eszközöket köteles üzemeltetni. A mennyiségmérő és minőségellenőrző berendezések mindenkor meg kell, hogy feleljenek a mérésekre vonatkozó előírásoknak.

(4) A vizsgálandó minőségi paramétereket a csatlakozó rendszerüzemeltetők és a földgáztermelők közötti együttműködési megállapodás tartalmazza.

(5) A földgáztermelőnek rendelkeznie kell olyan informatikai rendszerrel, amely a csatlakozó rendszerüzemeltetők informatikai rendszerének irányába alkalmas a valós idejű adatátvitelre.

(6) A földgáztermelő köteles a napi földgázforgalmazással kapcsolatos tevékenységét az ÜKSZ-ben rögzített feltételek szerint végezni.

(7) A földgáztermelő köteles a termelésben bekövetkező az előrejelzéseitől eltérő mennyiségi és minőségi változást haladéktalanul bejelenteni a csatlakozó rendszerüzemeltetőnek. Ha az eltérést a rendszerüzemeltető nem fogadja el, vagy a földgáztermelő a bejelentést elmulasztja köteles a rendszerüzemeltető ezzel összefüggésben keletkező, igazolt költségeit, kárát megtéríteni.

69. § (1) A rendszerüzemeltető köteles az öt éves várható termelési adatok alapján a földgáztermelő által az ÜKSZ-ben megadott időpontra szolgáltatott és általa garantált mennyiségi és minőségi adatok szerint meghatározni azt az időpontot, amelynél a minőségváltozásból eredően szükségessé válik a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése.

(2) Ha szükséges a készülékek átállítása, a rendszerüzemeltető annak tervezett időpontját megelőző két gázévvel korábban köteles az érintett rendszerüzemeltetőt értesíteni. A rendszerüzemeltető köteles tájékoztatni a felhasználókat a készülékek átállításának szükségességéről és folyamatáról.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem megfelelősége vagy elmaradása folytán keletkező károkért a földgáztermelő tartozik felelősséggel.

70. §(1) A szigetüzemre csatlakozó felhasználót tájékoztatni kell a szigetüzem sajátosságairól, különös tekintettel a felhasználói készülékek beszerzésére és beállításaira, továbbá az esetleges földgáz-minőségváltozásból eredő készülék-átállítási költségekre.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető teljes szigetüzem esetén az öt éves várható termelési és fogyasztási adatok alapján köteles a termelésnek a fogyasztás szintje alá történő csökkenését megelőzően legalább két gázévvel - a Hivatal jóváhagyásával - a teljes szigetüzem részleges szigetüzemmé történő átalakítását megkezdeni.

(3) Az ÜKSZ-ben ki kell alakítani a szigetüzemben lévő felhasználók kereskedőváltásának, a napi gázforgalmazás irányításának és elszámolásának rendjét, valamint a földgáztermelő kötelezettségeit.

(4) A szigetüzemben működő földgázelosztó köteles üzletszabályzatában nyilvánossá tenni az adott szigetüzemben alkalmazott minőség-elszámolási rendet.

71. § (1) Részleges vagy teljes szigetüzem esetén a Hivatal engedélyezheti a megelőző gázévben forgalmazott földgáztól eltérő minőségű földgáz forgalmazását, ha az nem igényli a meglévő fűtőkészülékek átállítását. Ha a készülékek átállítása, vagy az átállítást szükségtelenné tevő technológia létesítése szükséges és annak költségeit megfelelő pénzügyi garanciák mellett a földgáztermelő vállalja, az engedély kiadható.

(2) A földgázelosztó köteles az elosztóvezetékbe betáplált eltérő minőségű földgáz felhasználói elszámolására módszert kialakítani és az üzletszabályzatában nyilvánossá tenni.

(3) Az ÜKSZ-ben rögzíteni kell az eltérő földgázminőségnek a földgázkereskedők közötti elszámolási módszertanát és ügyrendjét.

(4) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott engedélye esetén a földgáztermelő és a csatlakozó rendszerüzemeltető megállapodást köt, amely tartalmazza a felek által - az engedélyben meghatározott feltételek megvalósítása során - vállalt kötelezettségeket is.

72. § A biogáz termelőre is a földgáztermelőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A rendszer-összekötési pontra vonatkozó részletszabályok

72/A. § (1) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők közötti az (EU) 2017/459 bizottsági rendeletében meghatározott kapacitástermékek, továbbá a kapacitáskínálat kialakítására vonatkozó egyeztetéseknek az alapja a rendszer-összekötési pontok technikai kapacitásának mértéke.

(2) A nem EU tagállam földgázrendszeréhez kapcsolódó rendszer-összekötési ponton a szállítási rendszerüzemeltetőnek törekednie kell kapcsolt kapacitástermékek kialakítására a szomszédos állam rendszerüzemeltetőjével.

(3) A rendszer-összekötési pontok szomszédos rendszerüzemeltetőkkel egyeztetett szabad kapacitásait, az (EU) 2017/459 bizottsági rendeletben meghatározott kapacitástermékeket a szállítási rendszerüzemeltető kapacitáslekötési platformon kínálja fel.

(4) A rendszer-összekötési pont maximális kapacitását a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye tartalmazza.

 

(A GET 71-76. §-hoz)

Kapacitáslekötés és az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés

73. § (1) A kapacitáslekötési platform szabályzat a kapacitáslekötési és aukciós folyamatok működési szabályait, a rendszerhasználói részvétel feltételeit, a kapacitáslekötési platform szabályzat használatára vonatkozó szerződés szabályait, a kapacitástermékeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az alkalmazott pénzügyi biztosíték rendszert tartalmazza.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető által működtetett kapacitáslekötési platform szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.

(3) A kapacitáslekötési platformon meghirdetett kapacitásaukción való rendszerhasználói részvétel a kapacitáslekötési platform szabályzatban rögzített biztosíték nyújtását követően és annak mértékéig lehetséges. A szállítási rendszerüzemeltető köteles hozzájárulni a biztosíték csökkentéséhez az aukción megszerzett kapacitás díjának mértékére, ha ezt a rendszerhasználó kéri. A biztosíték a kapacitások megszerzését követően a rendszerhasználati szerződés megkötésével szerződéses biztosítékként használható.

(4) A szállítási rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja a kapacitáslekötési platform működtetését vagy a kapacitáslekötési platformhoz történő csatlakozást. A kapacitáslekötési platformot működtető szállítási rendszerüzemeltető köteles az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését biztosítani. A kapacitáslekötési platformon végzett tevékenységnek átláthatónak és megkülönböztetés-mentesnek kell lennie.

(5) A kapacitáslekötési platform használatának díját a rendszerhasználók vonatkozásában a szállítási rendszerhasználati díjak tartalmazzák.

74. § (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati szerződés módosítását az üzletszabályzatában meghatározottak szerint köteles az érintett rendszerhasználó számára megküldeni.

(2) A rendszerhasználati szerződés megkötése az ÜKSZ rendszerhasználó általi elfogadásának minősül.

(3) A rendszerüzemeltető által a GET 72. § (5) bekezdése szerint működtetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adott rendszerüzemeltetőhöz közvetlenül csatlakozó felhasználási hely és a felhasználó vonatkozásában az ÜKSZ-ben meghatározott, de legalább a következő adatokat:

a) a felhasználási hely egyedi azonosítóját (POD számát),

b) a felhasználási helyen lévő fogyasztásmérő berendezés jellemző adatait és azonosító számát,

c) a felhasználási hely vásárolt kapacitását,

d) a felhasználó felhasználási helyenként lekötött kapacitását az adott és az azt megelőző öt gázévben a kapacitáslekötési időszak megjelölésével,

e) a felhasználó ÜKSZ szerinti profilba sorolását,

f) a felhasználó korlátozási, védett felhasználói, szolidaritási alapon védett felhasználói besorolását, továbbá

g) a felhasználó azonosításához szükséges adatokat és fogyasztási adatait.

(4) A felhasználási hely vásárolt kapacitását, valamint lekötött kapacitását kiadási ponti kapacitásként kell nyilvántartani az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában, a lekötött kapacitás tekintetében a kapacitáslekötési időszak megjelölésével. A nyilvántartás alapját a rendszerhasználati vagy a csatlakozási szerződés képezi.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználók részéről lekötött kapacitásokat rendszerhasználónként, betáplálási-kiadási pontonként az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában tartja nyilván a kapacitáslekötési időszak megjelölésével.

(6) A rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben meghatározott módon nyilvántartja

a) a másodlagos kapacitáskereskedelemben átadott kapacitásokat, az átadás időpontját és

b) a kapacitáslekötési igénybejelentéseket, illetve azok határidejét.

(7) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a csatlakozási szerződésben a felhasználóval megállapodhatnak a vásárolt kapacitás tervezett igénybevételének feltételeiben és ütemezésében, amelyet a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles rögzíteni a felhasználási helyre vonatkozó nyilvántartásában.

(8) A földgáz- és biogáz-termelő a saját termelésű gáz Magyarország államhatárán történő átszállítása érdekében történő szállítási rendszerüzemeltetői és tárolói rendszer igénybevétele tekintetében felhasználónak minősül.

(9) Ha a GET 72. § (4) bekezdése szerinti kapacitás igénybevételi korlát esetében a vásárolt kapacitás terhére felmerült többlet kapacitásigény az adott gázátadó állomáson a szállítórendszer fejlesztése nélkül nem teljesíthető, annak igénybevételét a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési terv ütemezésének megfelelően biztosítja.

75. § (1) A vásárolt kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási helyen értékesíthető.

(2) A felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(3) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyre vonatkozó kapacitáslekötési jogát a felhasználási hely bérlőjének vagy egyéb jogcímen használójának átadhatja, ha nincs lejárt számlatartozása földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben. A felhasználási hely tulajdonosa a kapacitáslekötési jog átadásról és annak mértékéről írásban nyilatkozatot tesz a földgázkereskedőnek és a GET 72. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető rendszerüzemeltetőnek. Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új használójának ellátására földgáz-kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitáslekötés jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.

(4) Az ingatlan (3) bekezdés szerinti jogszerű használója az átadott kapacitáslekötési jog mértékéig jogosult kapacitás lekötésére saját jogon eljárva vagy földgázkereskedőn keresztül.

(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott jogcím megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a kapacitáslekötési jog visszaszármaztatásáról és e megállapodást az érintett földgázkereskedőnek és rendszerüzemeltetőnek bemutatták, továbbá a felhasználási helyre vonatkozóan nincs lejárt számlatartozása a földgázkereskedővel vagy rendszerüzemeltetővel szemben, a felhasználási hely tulajdonosa ismételten rendelkezhet az érintett felhasználási hely kapacitásának lekötési jogával.

(6) Ha a kapacitáslekötési jog a felhasználási hely tulajdonosához az (5) bekezdésnek megfelelően visszakerül, és e kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a rendszerhasználati vagy földgázkereskedelmi szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti jogszerű használónak a rendszerhez való hozzáférését szerződésszegés folytán felfüggesztik, a felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten az átadott kapacitáslekötési joggal érintett kapacitásokról, ha ő vagy a kapacitás feletti rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket, rendezi a jogosulttal szemben a lejárt számlatartozásokat.

76. § (1) Ha a felhasználó a kapacitáslekötés során saját jogon jár el, rá a földgázkereskedőre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) Ha a felhasználó ellátását földgázkereskedő biztosítja, a földgázkereskedő a kapacitáslekötés jogát harmadik fél részére átadhatja. Ha a földgáz-kereskedelmi szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával a kapacitáslekötési jog visszaszáll a felhasználóra. A kapacitáslekötési jog átadásáért és visszaszállásáért ellenérték vagy költségtérítés nem kérhető.

77. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjainak, a földgáztárolói engedélyes a földgáztároló szabad kapacitásait köteles a honlapján folyamatosan feltüntetni.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjának maximális kapacitásait, legnagyobb és legkisebb nyomását, továbbá a földgáztárolói engedélyes a földgáztároló kapacitását önállóan működő fizikai pontonként köteles a működési engedély iránti kérelmében feltüntetni.

(3) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztárolói engedélyes engedélyében feltüntetett maximális kapacitás mértékén felül nem megszakítható kapacitás kizárólag a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti többletkapacitásként értékesíthető.

78. § A rendszerüzemeltető köteles betartani a GET-ben, e rendeletben, az ÜKSZ-ben és a kapacitáslekötési platform szabályzatban meghatározott kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrendet, valamint a szerződés pénzügyi garanciáira és a szerződésszegéssel összefüggésben a szerződés teljesítésének felfüggesztésére vonatkozó előírásokat, amelyek nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét.

79. § (1) A rendszerüzemeltető GET és e rendelet szerinti engedélyköteles tevékenysége keretében nyújtott alapszolgáltatások és a választható szolgáltatások részletezését az ÜKSZ tartalmazza.

(2) A rendszerüzemeltető köteles az alapszolgáltatásokra a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésmintákat kialakítani és az üzletszabályzatában rögzíteni. Az alapszolgáltatások ellenértékét a rendszerhasználati díj tartalmazza.

(3) A rendszerüzemeltető által nyújtott, választható szolgáltatásokra alkalmazandó szerződéses feltételeket az üzletszabályzatban kell rögzíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokon felüli, nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg igényelt egyéb szolgáltatások feltételeiben és díjában a rendszerüzemeltető és az igénylő egyedileg, az azonos bánásmód elve szerint állapodik meg.

80. § A földgázelosztói rendszerhasználati és a földgáz-kereskedelmi szerződésnek rendelkeznie kell a korlátozás során alkalmazandó eljárásrendről.

81. § A rendszerüzemeltető és a termelő köteles a rendszerek kapcsolódási pontjain az alábbi, a kapacitáslekötéshez szükséges, azonos szerződéses feltételeket meghatározni:

a) a leköthető megszakítható és nem megszakítható kapacitást,

b) az üzemszerű nyomást,

c) az üzemszerű minőséget.

82. § A rendszerüzemeltető technológiai célra, hálózati veszteség valamint mérési különbözet pótlására kereskedési platformon, egyensúlyozó platformon, a szervezett földgázpiacon vagy pályáztatás útján, átlátható módon köteles földgázt beszerezni, melyről köteles külön nyilvántartást vezetni gáznapi szinten.

83. § (1) Az év folyamán az elosztóvezetékre csatlakozó rendszerhasználók által bejelentett új kapacitásigényt a földgázelosztó köteles továbbítani a szállítási rendszerüzemeltetőknek, amelyek a kapacitásvizsgálatot követően egyeztetnek az új igény teljesítésének feltételeiről.

(2) A rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint bejelentett, kapacitásigények alapján - az ÜKSZ-ben meghatározott módszerek szerint - köteles elvégezni saját rendszerén a kapacitásvizsgálatot, visszaigazolni a megfelelőséget, és a nem megfelelőség következtében az ÜKSZ szerinti eljárást.

(3) Fizikai szűkülettel járó igénybevételi korlát esetén egyeztetést követően a földgázrendszeren fennálló fizikai szűkület (kapacitáshiány) feloldására, az érintett betáplálási-kiadási pont fejlesztéséről az érintett rendszerüzemeltetők az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint egyeztetéseket kezdeményeznek az érintett rendszerhasználóval.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti fizikai szűkület nem közvetlenül az érintett betáplálási-kiadási ponton jelentkezik, hanem az együttműködő földgázrendszer valamely más pontján, a fizikai szűkület feloldása érdekében szükséges fejlesztéseket a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési javaslatban köteles szerepeltetni az indokok egyértelmű alátámasztásával.

84. § A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitásait a GET 71. § (8) bekezdése alapján az (EU) 2017/459 bizottsági rendeletben megfogalmazott aukciós naptár, valamint a 15. mellékletben rögzített kapacitáslekötési táblázat szerinti kapacitáslekötési időpontokban, a kapacitáslekötési platform szabályzatban, az ÜKSZ-ben vagy az üzletszabályzatban rögzített eljárásrend szerint rendszerhasználati szerződéssel kötheti le.

84/A. § Negyedéves kapacitáskiosztás vagy -aukció esetén az érintett rendszerüzemeltető a gázévből hátralévő valamennyi negyedévre vonatkozóan is köteles negyedéves kapacitást felajánlani.

85. § (1) A rendszerüzemeltető rendszerhasználati szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a rendszerhasználóktól előzetesen szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket - különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását - a rendszerüzemeltető az üzletszabályzatában köteles kidolgozni, és köteles azokat előre nyilvánossá tenni. Szerződéses biztosítékként a földgáztárolói engedélyes a betárolt mobil földgázkészletet is elfogadhatja.

(2) A rendszerüzemeltető szerződéses biztosítékként az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett pénzintézet által nyújtott, az (1) bekezdés szerinti biztosítékot köteles elfogadni.

(3) A rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték érvényességét a rendszerüzemeltető GET-ben, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig biztosítani és fenntartani, valamint az üzletszabályzatban foglaltak szerint feltölteni.

(4) Ha a rendszerhasználó nem vállalja a rendszerhasználati szerződésben foglalt feltételeket, szerződéses biztosítékokat, a kapacitásigény elutasítható.

(5) Ha a rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint az üzletszabályzatában vevőminősítési rendszert alkalmaz, annak alapján a rendszerhasználó a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülhet.

86. § (1) A rendszerüzemeltetői szolgáltatás nyújtása szerződéses biztosítékkal összefüggő okból akkor tagadható meg vagy akkor függeszthető fel, ha

a) a szerződéses biztosíték a szerződéses szolgáltatás megkezdését 15 munkanappal megelőzően nem áll rendelkezésre,

b) a módosított szerződéses biztosíték a módosítást követő 8 munkanapon belül nem áll rendelkezésre,

c) a rendszerüzemeltető részére a szerződéses biztosíték annak esedékességekor nem áll rendelkezésre,

d) a szerződéses biztosíték felhasználását követően annak feltöltése a szerződéses feltételek szerint nem történt meg, vagy

e) a biztosítékként elfogadott tárolói készlet nem nyújt fedezetet a tárolói szolgáltatásra.

(2) Ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot nyújtó pénzintézetet a rendszerhasználónak meg kívánja jelölni, úgy üzletszabályzatában köteles legalább öt pénzintézetet megnevezni, valamint a szerződéses biztosíték tartalmára vonatkozó elvárásait rögzíteni.

(3) A rendszerüzemeltető felé a rendszerhasználó által nyújtott szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania

a) teljesítménydíjas felhasználás vonatkozásában a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére, valamint

aa) éves kapacitáslekötés esetén legalább az éves kapacitásdíj 1/12-ed részére,

ab) negyedéves kapacitáslekötés esetén legalább a negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad részére,

ac) havi, napi és napon belüli kapacitáslekötés esetén legalább a kapacitásdíj teljes összegére,

b) a rendszerüzemeltetővel szerződött alapdíjas felhasználók vonatkozásában az éves alapdíj 1/12-ed részére és a felhasználók megelőző gázéves legnagyobb havi fogyasztása után fizetett forgalmi díjra a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(4) A rendszerüzemeltető, illetve a rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását gázév közben is elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor, és az havi szinten átlagosan a rendszerhasználati díjfizetés legalább 10%-os mértékű változásával jár.

(5) A földgáztárolói engedélyes köteles a tárolt készlet letéti elszámolásához árképletet kialakítani az üzletszabályzatában, vagy az elégtelen készlet esetén igénybe veendő szerződéses biztosíték meghatározását rögzíteni.

(6) A szerződéses biztosíték időtartamának meghatározására és a biztosíték feltöltésére vonatkozó előírásokat a rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

(7) A rendszerhasználati díjak megfizetésének elmaradása esetén a rendszerhasználati szerződés teljesítése akkor függeszthető fel, ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot az ÜKSZ-ben és a rendszerhasználati szerződésben foglaltak szerint igénybe vette és a rendszerhasználó annak feltöltéséről határidőre nem gondoskodott.

(8) A szerződéses biztosíték rendelkezésre állását követően a felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, azonban a szolgáltatást attól a gáznaptól kell biztosítani, amelyre az ÜKSZ szerint érvényes nominálás adható le.

(9) A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződésbe foglalt ügyleteinek biztosítása érdekében jogosult a földgáz-kereskedelmi szerződéses partnereitől pénzügyi biztosítékot kérni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználótól pénzügyi biztosíték nem kérhető, kivéve a GET 31/C. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott esetet. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket, ha azokat a földgázkereskedő alkalmazni kívánja, az üzletszabályzatában előre közzéteszi.

87. § (1) A lekötött kapacitást meghaladóan kapacitás biztosítására a rendszerüzemeltető nem kötelezhető. Ha a rendszerhasználó adott gáznapon a lekötött kapacitást meghaladó mértékben vett igénybe kapacitást, a rendszerüzemeltető jogosult a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott pótdíjat felszámítani. A lekötött kapacitás túllépését az adott rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint, dokumentummal alátámasztva igazolnia kell a rendszerhasználó részére a pótdíj felszámítását megelőzően.

(2) A válsághelyzet esetén a biztonsági földgáztárolóból történő vételezéskor a szállítórendszer betáplálási pontjára kapacitást nem kell lekötni. A rendszerhasználó által térítésmentesen igénybe vehető kapacitás megegyezik a biztonsági készletet felszabadító jogszabályban nevesített értékkel.

88. § (1) Hosszú távú kapacitáslekötés esetén a határkeresztező gázvezetéken földgázt betápláló rendszerhasználó, továbbá a termelő kötelesek minden év december 31-ig az ÜKSZ-ben meghatározott módon megadni a szállítási rendszerüzemeltetőnek a következő gázévben a határkeresztező gázvezeték, a földgáztárolói és a termelői betáplálási pontokon a földgáz betáplálás során általuk garantált földgáz minőségi jellemzőket.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti minőségi jellemzők nem felelnek meg a 11. számú mellékletben foglalt gázminőségi paramétereknek, akkor a szállítási rendszerüzemeltető a szállítást megtagadhatja.

(3) Az (1) bekezdés alapján megkapott adatok és a megelőző naptári év tényleges adatai alapján a kapacitás lekötéshez a szállítási rendszerüzemeltető minden év február 15-ig az ÜKSZ-ben rögzített módon elkészíti és honlapján nyilvánossá teszi a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjára vonatkozó földgáz minőségi jellemzőket.

(4) A minőségi eltérések kezelésének részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

89. § (1) A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponton lekötött kapacitásra, és az összekapcsolási pontra vonatkozóan nominálást és napon belüli újranominálást ad le az érintett szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes informatikai platformjára az ÜKSZ-ben rögzített folyamatoknak megfelelően.

(2) A szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes - a kapcsolt kapacitásokra leadott együttes nominálási eljárás keretében leadott nominálások kivételével - nominálási egyezőségi vizsgálatot folytatnak le az (1) bekezdés szerinti betáplálási-kiadási ponton, valamint az összekapcsolási ponton az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.

(3) Az allokálási feladatokat az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően kell elvégezni.

(4) A kapacitáslekötési, nominálási, újranominálási és allokálási feladatokhoz szükséges adatokat az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint, elektronikus módon kell a kapcsolódó rendszerüzemeltetők, valamint a rendszerhasználók részére eljuttatni.

(5) A (4) bekezdés szerinti feladatai ellátása során az elosztó és a szállítási rendszerüzemeltető az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók tekintetében az adatokat elkülönítetten tartja nyilván és kezeli.

90. § (1) A megszakítható kapacitás betáplálási-kiadási pontonként történő meghatározására, értékesítésére és felhasználására a rendszerüzemeltetők között harmonizált eljárásrendet kell kialakítani az ÜKSZ-ben, különös tekintettel

a) a rendszerek csatlakozási pontján leköthető megszakítható kapacitások meghatározására,

b) a megszakítható kapacitás kiszolgálásának megszüntetése esetén alkalmazott eljárásrendre és újranominálási szabályokra.

(2) A rendszerhasználó másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesítheti a betáplálási-kiadási pont rendszerhasználati szerződésben rögzített adott kapacitástermékeit a vonatkozó kapacitáslekötési időszak végéig, valamint a földgáztárolóban lekötött kapacitásait az ÜKSZ-ben meghatározott szabályok szerint.

(3) A lekötött kapacitás másodlagos értékesítése az ÜKSZ-ben rögzített eljárásrend alapján történik.

(4) A másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitásra a rendszerüzemeltető az elsődlegesen kapacitást lekötő rendszerhasználótól érvényes nominálást nem fogad be. A kapacitás túllépés vizsgálatánál a rendszerüzemeltető a másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitással csökkentett értéket köteles figyelembe venni.

(5) A GET 73. § (2) bekezdése szerint értékesített megszakítható kapacitás díja a rendszerüzemeltetőt illeti. Megszakítható kapacitást a gáznapra az a rendszerhasználó köthet le, aki rendelkezik hatályos rendszerhasználati szerződéssel a rendszerüzemeltetővel és biztosította a szerződéses biztosítékot és feltételeket.

91. § (1) Az a rendszerhasználó, aki a rendszer-összekötési pont szabad kapacitását Magyarország területén történő átszállításra vagy bértárolásra veszi igénybe, a kapacitás megszerzésekor az ÜKSZ-ben meghatározott módon az átszállítandó mennyiségre vagy a bértárolásra rendszerhasználati szerződést kell kötnie.

(2) Az átszállításra vagy bértárolásra lekötött, de fel nem használt kapacitásra a GET és e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

92. § Ha a kapacitásigény a betáplálási-kiadási pont szabad kapacitásából csak részben vagy nem biztosítható, a szállítási rendszerüzemeltető ajánlatot tehet a kapacitások fejlesztéssel történő biztosítására, melynek tartalmaznia kell

a) a betáplálási-kiadási ponton biztosított kapacitást,

b) a csatlakozási szerződés vagy fejlesztési megállapodás futamidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a beruházás megtérülése,

c) a csatlakozási díj vagy fejlesztési hozzájárulás mértékét,

d) a jogszabályokból és az ÜKSZ-ből eredő kötelezettségeket.

Az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályok

92/A. § (1) Az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét, amely megegyezik a szállítóvezetékek együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.

(2) Új szállítóvezeték létesítése vagy már meglévő fejlesztése esetén az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetőnek a próbaüzem kezdetétől biztosítania kell.

(3) Ha az összekapcsolási ponton kapcsolódó szállítóvezetékek

a) egyike sem minősül rendszerösszekötőnek, akkor az összekapcsolási pontra az érintett csatlakozó szállítási rendszerüzemeltetőknek közösen kell szabványos kapacitásterméket meghirdetni, kapacitást lekötni és azt a rendszerhasználók részére kiosztani,

b) valamelyike rendszerösszekötőnek minősül, akkor

ba) az összekapcsolási pont tekintetében a rendszerösszekötő államhatáron lévő betáplálási vagy kiadási pontján lekötött kapacitás alkalmazandó,

bb) a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton átadott és átvett mennyiségek rendszerhasználók közötti allokációja az együttműködési megállapodás szerint elvégzett nominálásegyezőség-vizsgálat alapján történik, és

bc) az összekapcsolási ponton a rendszerhasználók között jogcímátvezetés legfeljebb a rendszerösszekötő rendszerüzemeltetője általi sajátgáz felhasználás mértékéig lehetséges.

(4) A rendszerhasználó az összekapcsolási ponton áthaladó szállítások tekintetében az összekapcsolási pontra nominálni köteles. Ha az összekapcsolási pontra nem érkezik nominálás, akkor a szállítandó földgáz mennyiségét nullának kell tekinteni. Ha az összekapcsolási ponton a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint értékesítettek kapacitást, akkor a nominálást az összekapcsolási pontra együttes nominálási eljárás keretében kell lefolytatni. Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nominálásegyezőség-vizsgálat során a rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontjára és az összekapcsolási pontra leadott nominálások között eltérés áll fenn, akkor az összekapcsolási pontra a leadott értékek közül a kisebbet kell a nomináltnak tekinteni. A rendszerösszekötő betáplálási-kiadási pontján és az összekapcsolási pontján egyensúlytalan nominálás tilos. Egyensúlytalan nominálás leadása esetén a rendszerösszekötő üzemeltető szállítási rendszerüzemeltető újranominálásra szólítja fel a rendszerhasználót. Amennyiben a rendszerhasználó ennek nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető az egyensúlytalan nominálás során leadott alacsonyabb nominálási értéket állítja be és erről értesíti a rendszerhasználót, valamint a kapcsolódó rendszerüzemeltetőt.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetők a visszaigazolt nominálásban meghatározott és a ténylegesen szállított mennyiségek eltéréseinek kezelésére, egymás közötti elszámolására üzemeltetési egyensúlyozási számlát vezetnek. A szállítási rendszerüzemeltetők az együttműködési megállapodásban foglalt szabályok szerint a szállítás hónapját követő hónap 5. munkanapjáig a tárgyhavi földgázforgalmat jegyzőkönyvbe foglalják.

(6) A földgáz átadása és átvétele, valamint a szállítói feladatok és a szállítói felelősség átszállása a szállítási rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton történik. A szállítási rendszerüzemeltetők az összekapcsolási ponton mért mennyiségek és a visszaigazolt nominálások összege közötti különbséget az üzemeltetési egyensúlyozási számlán terhelésként vagy jóváírásként rögzítik. Az összekapcsolási ponton a havi elszámolás az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv és a mért napi átvételi adatok összegzésével képzett havi energiamennyiségek egyeztetése alapján történik, a szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

92/B. § Az összekapcsolási pont a 92/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem minősül

a) rendszerhasználatidíj-fizetés szempontjából a szállítórendszer belépési vagy kilépési pontjának, és

b) a rendszerhasználati díjakról szóló MEKH elnöki rendelet szerinti betáplálási-kiadási pontnak.

92/C. § Az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárási szabályokat, az összekapcsolási pontra vonatkozó nominálási szabályokat, valamint a szállítói felelősség részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.

 3. Üzemi és Kereskedelemi Szabályzat (ÜKSZ)

3.2. Csatlakozás

3.2.1.  A földgázrendszerhez történő csatlakozás általános feltételei

a) A csatlakozás megvalósításának feltétele, hogy az igénylés megfeleljen a vonatkozó jogszabályok előírásainak, illetve az érintett rendszerüzemeltető üzletszabályzatában foglaltaknak.
b) Amennyiben a földgázelosztó rendszerhez történő csatlakozás az igénylő kérésére a saját költségére valósul meg, a csatlakozási pont tulajdonlását és működtetését, valamint műszaki kialakítását illetően az eszköz tulajdonosának és az érintett földgázelosztónak meg kell egyeznie. Az érintett földgázelosztó a megállapodás alapján kezdeményezi működési engedélyének szükség szerinti módosítását.
c) Az együttműködő földgáz rendszerhez történő csatlakozás esetén a csatlakozási pont megvalósításának műszaki tartalmát és az időütemezését a rendszerüzemeltető és a csatlakozni kívánó szereplő közötti csatlakozási szerződésben kell szabályozni.
d) A rendszerüzemeltetők a csatlakozási szerződés létrejöttével kötelesek a csatlakozási szerződés szerinti, a földgázelosztó rendszer (m3/óra), illetve a földgázszállító rendszer (kWh/óra (25/0°C)) kiadási pontjára értelmezett vásárolt kapacitást a nyilvántartásukban rögzíteni.
e) A földgázszállító rendszerre 2004. előtt csatlakozott felhasználók esetében a vásárolt kapacitás az együttműködési megállapodásban, vagy a csatlakozási szerződésben, vagy a felhasználási helyen rendelkezésre álló kapacitásra vonatkozó dokumentumban rögzített kapacitás (amely alatt nem a lekötött teljesítmény értendő).
f) Azon felhasználónál, akinél a kapacitásigényt részben, vagy egészben csak megszakítható kapacitással lehet kiszolgálni, a vásárolt kapacitást a földgázszállító rendszeren ennek megfelelően részben, vagy egészben megszakíthatóként kell rögzíteni.
g) Az érintett rendszerüzemeltető elutasíthatja a csatlakozási kérelmet, ha:

 i. a csatlakozásnak műszaki akadálya van;
ii. a csatlakozás jogszabályba ütközik;
iii. a felhasználói igénnyel jelentkező a csatlakozási díj megfizetését, vagy a csatlakozás külön jogszabályban, vagy az érintett rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott feltételeit nem vállalja;
iv. az igénylő nem rendelkezik a Szabályzat 1.5. pontja szerinti hozzáférési jogosultsággal.

h) A földgáztermelői átadási ponton az átadandó gáz nyomásának biztosítása, mennyiségi és minőségi mérése a földgáztermelő kötelezettsége a saját költsége terhére, a mennyiségi és minőségi mérésére vonatkozó eszközök jogszabály szerint a szállítási rendszerüzemeltető tulajdonába kerül.
i) A rendszerüzemeltető új igény bejelentése esetén ellenőrzi a kapacitás rendelkezésre állását a saját rendszerén. A földgázelosztó rendszerről vételező teljesítménydíjas felhasználó esetén, illetve akkor, amennyiben a földgázelosztó úgy ítéli meg, hogy az új igény kielégítése már meghaladja a szállítási rendszerüzemeltetővel megkötött együttműködési megállapodásban foglalt földgázszállító rendszeri kiadási pont kapacitását, a földgázelosztó köteles a szállítási rendszerüzemeltetőtől igazolást kérni arról, hogy a szükséges kapacitás a földgázszállító rendszeren rendelkezésre áll. Amennyiben a kiadási pontot túlterheli a földgázelosztó, abban az esetben a felmerülő hibaelhárítási költségeket köteles viselni. Amennyiben a szükséges kapacitások rendelkezésre állnak, a földgázelosztó erről értesíti a leendő felhasználót. Amennyiben a szükséges kapacitás nem áll rendelkezésre, akkor a Szabályzat 3.2.2. pontja szerint kell eljárni.
j) Amennyiben az igényelt kapacitás a földgázelosztó hálózat felhasználó által igényelt felhasználási helyén rendelkezésre áll, de a földgázszállító rendszeren nem áll rendelkezésre a szükséges földgázszállító rendszeri kapacitás, a Szabályzat 3.3. pontja alapján kezdeményezni kell a szállítási rendszerüzemeltetőnél a kiadási pont kapacitásbővítését. A csatlakozás a földgázelosztó rendszeren a földgázszállító rendszeri fejlesztés jóváhagyása esetén, a földgázszállító rendszeri fejlesztéssel összehangoltan végezhető el. Amennyiben gázátadó állomás bővítésén túl földgázszállító rendszeri fejlesztés is szükséges, akkor azt a 10 éves fejlesztési javaslatban szerepeltetni kell, amelynek megvalósítása annak Hivatal általi elfogadása és jóváhagyása után történhet.

 3.2.2. Földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás

a) A szállítási rendszerüzemeltető az alábbiak szerint köteles elbírálni a hozzá eljuttatott csatlakozási igényt.
b) A csatlakozási igény elbírálásához megvalósíthatósági vizsgálatot kell készíteni, melyben meghatározásra kerülnek a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei:

i. Amennyiben az igénylésben szereplő csatlakozás kiépítéséhez szükséges fejlesztés szerepel a 10 éves fejlesztési tervben, és a Szabályzat 3.2.1. g) pontja szerinti elutasítási feltételek nem állnak fenn, a szállítási rendszerüzemeltető azt jóváhagyja.
ii. Amennyiben a csatlakozási pont kialakításához szükséges fejlesztés nem szerepel a fejlesztési tervben, és a Szabályzat 3.2.1. g) pontja szerinti elutasítási feltételek nem állnak fenn, a szállítási rendszerüzemeltető köteles az igénylővel a csatlakozás lehetséges műszaki és várható előzetes pénzügyi feltételeiről egyeztetni. Abban az esetben, ha az igénylő elfogadja a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, azt a szállítási rendszerüzemeltető köteles a soron következő 10 éves fejlesztési javaslatában szerepeltetni, amennyiben a földgázszállító vezeték vagy kompresszorállomás fejlesztést igényel.

c) A csatlakozási díjból történő finanszírozást a Hivatalhoz benyújtásra kerülő engedélykérelemben szerepeltetni kell.
d) A csatlakozási díj mértéke az engedély kiadását követően válik véglegessé.
e) A csatlakozási pont megvalósíthatóságának lehetőségeit finanszírozási szempontok alapján, az alábbiak figyelembevételével kell a szállítási rendszerüzemeltetőnek vizsgálnia:

i. szállítási rendszerüzemeltetési díjat növelő csatlakozási pont kialakítása;
ii. szállítási rendszerüzemeltetési díjat nem növelő csatlakozási pont kialakítása.

f) A részletes szabályozást a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.

3.2.3. Földgázelosztó rendszerhez történő csatlakozás

a) A csatlakozási igény elbírálásához megvalósíthatósági vizsgálatot kell készíteni, melyben meghatározásra kerülnek a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei:

i. Amennyiben az igénylésben szereplő csatlakozás kielégítéséhez a szükséges szabad kapacitás rendelkezésre áll, és az igény megfelel a csatlakozás általános feltételeinek, továbbá a csatlakozás elutasításának esetei nem állnak fenn, abban az esetben a földgázelosztó az együttműködő földgázrendszerhez történő, a Hivatal határozata szerinti csatlakozási díj megfizetését követően biztosítja a vásárolt kapacitást.
ii. Amennyiben a csatlakozási pont kialakításához szükséges szabad kapacitás nem áll rendelkezésre a betáplálási-kiadási ponton, de az igény megfelel a csatlakozás általános feltételeinek továbbá a csatlakozás elutasításának esetei nem állnak fenn, a földgázelosztó köteles az igénylővel a csatlakozás lehetséges műszaki és pénzügyi feltételeiről egyeztetni.

b) Amennyiben a gázátadó állomáshoz kapcsolódó rendszeren ellátott felhasználók egyidejűségi tényezővel számított várható kapacitásigénye túllépi a gázátadó állomás technikai kapacitását, a földgázelosztó köteles a megváltozott kapacitásigényről a szállítási rendszerüzemeltetőt tájékoztatni. Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltető arról tájékoztatja a földgázelosztót, hogy a szükséges szabad kapacitás a földgázszállító rendszeren nem áll rendelkezésre, a csatlakozás során a Szabályzat 3.2.2. pontja szerinti feladatokat is el kell végezni.
c) Az újonnan csatlakozni szándékozó, kapacitásdíjas felhasználó esetében a felhasználó a hálózathoz való csatlakozási igény bejelentésekor köteles megadni a felhasználói helyen vételezni kívánt órai, napi kapacitást (kWh/óra és m3/óra, valamint kWh/nap), éves mennyiséget (kWh/év).
d) A földgázelosztó rendszerhez újonnan csatlakozni szándékozó alapdíjas felhasználó a hálózathoz való csatlakozási igény bejelentésekor köteles a Szabályzat II. számú melléklete szerinti földgázelosztói profilba sorolásához szükséges adatszolgáltatást teljesíteni a földgázelosztó felé.
e) Az újonnan csatlakozni szándékozó felhasználó a hálózathoz való csatlakozási igény bejelentésekor köteles megadni a felhasználói helyen vételezni kívánt órai kapacitást és éves mennyiséget.

3.2.4. A földgázelosztó és földgázszállító rendszerek egymáshoz csatlakozása

a) A földgázelosztó rendszer a földgázszállító vezetékhez a gázátadó állomásokon keresztül csatlakozik. A gázátadó állomás kimenő nyomása a földgázelosztó vezeték belépési pontjának üzemnyomásával egyenlő.
b) Abban az esetben, ha az átadási nyomást a Szabályzat 1.8. fejezete alapján megállapodott nyomásértékhez képest a földgázelosztó változatlan kapacitásigény mellett változtatni akarja, akkor módosítani kell a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodást. Az átalakítás műszaki és gazdasági feltételeiről a feleknek meg kell állapodniuk.
c) A nyomásemeléshez szükséges földgázelosztói oldalra vonatkozó engedélyek és hozzájárulások beszerzése a kérelmező kötelezettsége. A földgázszállító rendszer átalakításával kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek megtérítésével kapcsolatban a szállítási rendszerüzemeltető az üzletszabályzatával összhangban jár el.
d) A gázátadó állomás túlnyomás elleni védelmének biztosítania kell, hogy a földgázelosztó vezeték nyomása még átmenetileg sem emelkedhet a földgázelosztó által a vonatkozó szabvány szerint meghatározott legnagyobb üzemzavari nyomás (MIP), vagy az engedélyezési nyomás fölé, amelyet a vonatkozó megállapodásban rögzíteni kell.
e) A csatlakoztatás további feltétele, hogy mind a gázátadó állomás, mind a földgázelosztó vezeték rendszer rendelkezzen érvényes, a területileg illetékes bányahatóság által vagy az üzemeltető minőségbiztosítási rendszere alapján kiadott használatbavételi engedéllyel.
f) Földgázelosztó vezetéknek a földgázszállító vezeték rendszerhez történő csatlakozásához a szállítási rendszerüzemeltető kapacitás- és a műszaki megoldást elfogadó nyilatkozatai szükségesek.

4. Üzletszabályzat

II. 5.2.5. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI

A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás az Üzletszabályzat 3. mellékletében előírt feltételeinek teljesülése esetén a Társaság a csatlakozást igénylővel csatlakozásra vonatkozó szerződést (Üzletszabályzat 4.8. melléklet) köt.

A földgázszállító rendszerhez történő csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeit a 3. melléklet, a csatlakozás díját a MEKH vonatkozó határozata tartalmazza.