RBP IP KP

A munkavégzésre vonatkozó előírások, szabályzatok

 1. Etikai kódex

 2. Kötelezően alkalmazandó szabványok jegyzéke

Az FGSZ Zrt. technológiai rendszerén a munkavégzés, tervezés és kivitelezés során az ITT TALÁLHATÓ szabványokat kell kötelezően alkalmazni. 

 1. Az FGSZ műszaki követelményei tervezéshez, kivitelezéshez:

Rendszerüzemeltetés igazgatóság szabályzatai

Társasági Szolgáltatások igazgatóság szabályzatai

 • EBK kódex (hatályos 2020.10.01-től, azonosítója: VIG-TÁT-2-V5) 

Az FGSZ 2020. június 4-ig hatályos tervezési és létesítési követelményei

 1. Irányítástechnikai típusdokumentációk

Kültéri műszerszekrény típusdokumentációk

Beltéri műszerszekrény típusdokumentációk

Kültéri műszerkonténer típusdokumentációk

 A Telemechanikai Címlisták kezeléséhez használt egységesített táblázat az IG-ÜZ-12-V4 Általános irányelvek mérés- és irányítástechnikai és adatátviteli rendszerek tervezéséhez, üzemeltetéséhez szabályzat 5. számú mellékleteként érhető el.

 1. Műszaki előírások az FGSZ Zrt. létesítményeinek keresztezésére, megközelítésére

Gázszállító vezeték keresztezése, megközelítése

A szilárd burkolatú út, földút, vízfolyás és földalatti nyomvonalas létesítmény keresztezésénél, megközelítésénél a tervezési és kivitelezési munkáknál a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet és az FGSZ Zrt. IG-ÜZ-23 sz. Szakági tervezési irányelvek távvezetéki gépészet szabályzat ide vonatkozó pontjait figyelembe kell venni.

A tervezés során az érintett vezetéktől merőlegesen mért meghatározott biztonsági övezetet kérjük figyelembe venni.

A keresztezést 0,6 m-es palásttávolság betartásával kérjük megtervezni. A keresztezés szöge min. 30° legyen. Vezetékeink feltárását követően, a beruházó előzetes kérésére (megrendelésére) az FGSZ Zrt. csődiagnosztikai vizsgálattal ellenőrzi a csővezetékek alapállapotát, melynek díját a beruházó viseli.

A nagynyomású gázvezeték biztonsági övezetében szakfelügyelet keretében, munkavégzési engedély birtokában, és a nyomvonalak előzetes kitűzése után, 5 - 5 méteres körzetében kizárólag kézi erővel végezhető földmunka. A földmunka végzése során a csákány használata tilos.

A gázszállító vezetéket földfelszín alatt keresztezett, megközelített nyomvonalas létesítmények esetében a keresztezett, megközelített nyomvonalas létesítmények védelembe helyezését a nyomvonalas létesítmény üzemeltetője határozza meg.

Amennyiben a keresztezés, megközelítés acél alapanyagú csővezetékkel történik, abban az esetben egyeztetni kell az FGSZ Zrt.-vel a gázvezeték és az acél anyagú idegen létesítmény katódvédelmének egymásra hatása miatt.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 3 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes régió számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és az annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet, biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes régiójától. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a 32. mellékletének „III. KERESZTEZÉSEKRE VONATKOZÓ FGSZ BELSŐ ELŐÍRÁSOK” követelményeit.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival.

A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához az FGSZ hozzájáruló nyilatkozatát e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

Földelt rendszerű nagyfeszültségű távvezetékekkel és vasúti villamos vontatási vezetékekkel való keresztezés, megközelítés.

A földgázszállító vezeték keresztezését, megközelítését erre jogosított szaktervező bevonásával, az „MSZ EN 50 443:2012 A nagyfeszültségű váltakozó áramú vontatási rendszerek és a nagyfeszültségű váltakozó áramú energiaellátó rendszerek által keltett elektromágneses interferencia hatásai a csővezetékeken” szabvány figyelembe vételével kell megterezni.

Számítással igazolni kell, hogy a villamos távvezeték állandósult és tranziens, zárlati üzemállapotában (zérus sorrendű zárlati áramokkal járó üzeme esetén), a földgázszállító vezeték kezelési helyein (potenciálmérőhelyek, katódállomások, felszíni csőszakaszok, szerelvények stb.) nem keletkezhet a kezelő személyzet testi épségét veszélyeztető mértékű feszültségemelkedés.  

Abban az esetben, ha a számításokkal nem lehet egyértelműen a veszélyes feszültségemelkedés lehetőségét kizárni a kezelési helyeken, kiegészítő védőintézkedéseket kell tervezni, és foganatosítani. Ezek az intézkedések nem eredményezhetik a katódosan védett földgázszállító vezeték közvetlen földelését.

A számításokat, és az esetlegesen szükséges védőintézkedéseket tartalmazó kiviteli tervet kérjük véleményezésre megküldeni az FGSZ Zrt-nek.

A tervezett villamos távvezeték üzembehelyezéséhez kizárólag akkor járulunk hozzá, ha a szaktervező írásban nyilatkozik arról, hogy a megvalósult állapot minden tekintetben megfelel a vonatkozó szabványoknak, és a kezelő személyzetünkre veszélyes mértékű feszültségek keletkezése a szállítóvezeték kezelési helyein nem lehetséges.

Bányaüzemi hírközlő kábel keresztezése, megközelítése

A keresztezett hírközlő kábelt kézi földmunkával (szakfelügyelet jelenlétében) óvatosan fel kell tárni. A keresztezést alulról vagy felülről min. 0,6 m-es távolságtartással kell kialakítani. Amennyiben a feltárás során megállapításra kerül, hogy a bányaüzemi hírközlő vagy optikai kábel a keresztezésben nincs védőcsőben, akkor a kábelre – a védőcső palástjából hosszanti irányban 5 cm széles csíkot kivágva - min. 2 m hosszú PE-T110x2,5 védőcsövet kell felhelyezni.

A védőcsövet úgy kell a kábelen elforgatni, hogy a hasíték felülre kerüljön. A kábel és a védőcső palástjának belső felülete közötti teret homokkal kell kitölteni. A védőcső végeinek a munkaárok szélein 1-1 m-re túl kell nyúlniuk. A keresztezési pontban 1 db digitális azonosítóval ellátott SEBA Marker 2500i (narancsszínű) rezgőkört kell tenni. A rezgőkört minden fém tárgytól min. 20 cm-re, és 1 m mélységben kell elhelyezni. A rezgőkör azonosítójához rendelve külön táblázatban rögzíteni kell a kábel tulajdonosának cím adatait, a kábel viszonylatát, a keresztező létesítményt építő cég cím adatait, a keresztezés dátumát, a kábel mélységét, a keresztező létesítmény mélységét, az EOV és WGS84 koordinátákat.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal szakfelügyeletet, ill. nyomvonal kitűzést kell megrendelni a szakfelügyelet megrendelő nyomtatvány kitöltésével és az FGSZ Zrt. területileg illetékes régiójának történő megküldésével. A meglévő üzemelő kábel tengelyétől számított 1,5-1,5 m-es sávon belül csak kézi földmunka végezhető, melynek során a szakfelügyelet előírásait be kell tartani. A szakfelügyelet nélküli munkavégzés magával vonja az ebből adódóan bekövetkező rongálás teljes költségeinek kivitelezőre történő áthárulását, ill. a létesítmény műszaki átadásának meghiúsulását.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (Y, X, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni.

A megvalósulási dokumentáció tartalma:

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatot e dokumentációknak az FGSZ Zrt. területileg illetékes régiójának (1 pld.-ban) digitálisan történő megküldésével egyidejűleg kell megkérni. A műszaki átadáshoz való hozzájárulás csak annak megfelelősége után kerül kiadásra.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 1 pld.-ban kell elektronikusan (pdf és dwg) feltölteni az e-közműbe vagy az FGSZ Zrt. területileg illetékes régiójának papír alapon 2 pld.-ban megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.”

 • a keresztezett kábel nyomvonala (adatszolgáltatás vagy helyszíni bemérés alapján), viszonylata, típusa, 
 • koordináta helyes helyszínrajz (dwg) a bemérési pontszámok, elhelyezett védőcső (típus, szabvány jelzet, hossz) és digitális azonosítóval ellátott (SEBA 2500i) marker azonosítójának feltüntetésével,
 • koordináta jegyzék: pontszám, EOV és WGS84 koordináták és a magasság (3d-s Y; X; Z), védőcső típus, marker azonosító, ill. a védőcső és marker elhelyezési mélységével,
 • a keresztezési keresztszelvény a létesítmények közötti és terephez képesti takarások megadásával, elhelyezett védőcső (típus, szabvány jelzet, hossz) feltüntetésével, digitális azonosítóval ellátott marker azonosítójának feltüntetésével.

 

Erősáramú kábel keresztezése, megközelítése

FGSZ Zrt. erősáramú létesítményeire a „0,6/1 kV-tól a 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége” című MSZ 13207 Magyar Szabvány előírásai vonatkoznak. A tervezésnél maradéktalanul be kell tartani a szabvány 6. fejezetének előírásait.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 2 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes régió számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani. Földmunka végzése során csákány használata tilos.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes üzemétől. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival. A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatunkat e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

 

Katódvédelmi létesítmény keresztezése, megközelítése: 

Katódvédelmi létesítményt idegen létesítménnyel keresztezni alulról, annak alsó alkotója alatt legalább 60 cm-rel megengedett.

A keresztezés szöge 30 foknál kisebb nem lehet.

A keresztezésben a keresztező létesítményt a vonatkozó szabványok szerint kell megjelölni.

A katódvédelmi létesítmény biztonsági övezetén belül (1-1 m) idegen létesítmény, a keresztezés esetét kivéve, nem telepíthető.

A keresztezési munkák esetén a kábel nyomvonalát az FGSZ Zrt.-vel ki kell tűzetni.

A katódvédelmi létesítmény feltárása és visszatakarása kizárólag óvatos, kézi földmunkával az FGSZ Zrt. szakfelügyelete mellett történhet. A földmunka végzése során csákány használata tilos.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 2 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes régió számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet, biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes régiójától. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival. A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatunkat e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

 1. Közműegyeztetési és adategyeztetési tájékoztató

Az FGSZ Zrt. számára a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról, kötelezően előírja – mint kivételi kategóriás szereplőnek – az e-közmű rendszer kiszolgálásához szükséges feladatok ellátását.

Társaságunk az e-közmű felületen keletkező megkeresések során az érintettségről nyilatkozik. Az FGSZ Zrt. érintettsége esetén, a Társaság által üzemeltetett létesítményekről a nyilatkozatokban megadott elérhetőségeken lehet kollégáinktól adatot igényelni. Az adatszolgáltatás megadásával egy időben tájékoztatjuk a tisztelt megkeresőt/tervezőt a konkrét helyszínnel kapcsolatos szállítóvezeték és tartozékaik megközelítéséhez, ill. keresztezéshez szükséges feltételekről. Az adatszolgáltatási kérelem itt elérhető.

 1. Nyomvonali szakfelügyelet követelményei és megrendelése

A szakfelügyelet feladata, hogy a Társaság működési területén, idegen érdekkörben történő tevékenység során biztosításra kerüljenek azok a feltételek, melyek a biztonságos üzemeltetés érdekében szükségesek.

A Szakfelügyelet Megrendelő   nyomtatványt kitöltve az illetékes földgázszállító régiónak kell megküldeni, postai úton eredeti aláírással ellátva, ill. előzetesen e-mailben az illetékes geodézia csoportvezető részére (elérhetőségeket lásd alább) egyben a munkavégzési engedély kiadását is meg kell kérni a szakfelügyeleti engedély kérelem benyújtásával egy időben.

A szakfelügyeletet igénylő megrendelése alapján a Társaság és a szakfelügyelet biztosítását kérő között szerződéses jogviszony jön létre a honlapon megtalálható „ Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett gázipari létesítményekre vonatkozó szakfelügyelet biztosítás általános szerződési feltételei ” dokumentum szerinti tartalommal.

A megküldött kérelem a szakfelügyeletet kérő által tett egyoldalú ajánlattételnek minősül, amely alapján a Társaságnak szerződéskötési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a szerződéskötésnek nincs jogszabályi, vagy egyéb akadálya. A szakfelügyeletet igénylő és a Társaság között a „Szakfelügyelet biztosítása kérelem” nyomtatvány benyújtásával, annak időpontjában jön létre, az általános szerződési feltételek szerinti szakfelügyelet biztosítására vonatkozó szerződés.

A szakfelügyeletet ellátó munkavállalók feladatai:

 • ellenőrizni a Társaság által kiadott üzemeltetői nyilatkozatban és munkavégzési engedélyben foglalt előírások betartását,
 • leállítani a munkavégzést, ha
  • az nem felel meg a munkavégzési engedélyben és az üzemeltetői nyilatkozatban előírtaknak,
  • a munkavégzés személyeket és/vagy anyagi javakat veszélyeztet, illetve
  • fennáll a környezetkárosítás veszélye.
 • a régiós diszpécser felé jelentést adni a munkavégzés jelentősebb eseményeiről.

8. Tulajdonosi tájékoztatás biztonsági övezetről és a területén betartandó szabályokról

Társaságunk 2004.01.01. napjától működő, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 100%-os tulajdonában álló, földgázszállítási tevékenységet folytató részvénytársaság. A tulajdonos MOL Nyrt. a tevékenység folytatásához szükséges eszközöket, a hozzájuk kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket (pl. bányaszolgalmi jogok, szállító vezetékek) rendelkezésünkre bocsátotta.

Ezek közé tartoznak a nagynyomású földgázszállító vezetékek és azok biztonsági övezetei
(a szállítóvezeték nyomása, átmérője, anyagminősége miatt 5-5 m-től, 50-50 m-ig terjedhet) a gázvezetékekkel párhuzamosan azok biztonsági övezetében húzódó bányaüzemi hírközlő kábelek.

Az FGSZ Zrt.  a szállítóvezeték és tartozékai üzemeltetését a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) és a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és biztonsági szabályzatáról szóló 79/2005. (X.11.) GKM rendelet előírásai szerint végzi. A Felügyeleti szervünk a Bányahatóságok.

Az érintett létesítmény meghatározott biztonsági övezetére a Bányatörvény végrehajtásáról kiadott 203/1998. (XII.19.) számú Korm. rendelet 19/A.§-a tiltásokat és korlátozásokat ír elő. A hivatkozott jogszabály hatályos kivonata itt érhető el.  A tiltások és korlátozások betartása/betartatása biztonságos üzemeltetést, valamint a környezet megóvását szolgálja, ezért kiemelt jelentőségű. Ehhez kérjük megértését és közreműködését.

A szállítóvezeték biztonsági övezetére megállapított bányaszolgalmi jog Társaságunk, ill. jogelőd vállalatunk javára szóló bejegyzésként az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén található.

A bányaszolgalmi jog közérdekű használati jogot jelent.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 23/A. § (5) pontja szerint a bányaszolgalmi jog gyakorlásának nem akadálya az ingatlan nyilvántartási bejegyzés hiánya.

A biztonsági övezettel érintett ingatlanon történő bármilyen egyéb beruházás tervezése során (pl. kerítésépítés, fatelepítés, építmény elhelyezése, stb.) kérjük, keressék meg a területileg illetékes Földgázszállító Régiónk geodézia csoportját (postacím, telefon, fax, e-mail) egyeztetés céljából. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra lenne szükségük, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

 • Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régió
  2475 Kápolnásnyék, Olajtelep, Pf.: 30., Tel.: +36-22/574-255, fax: +36-22/368-252 
  Geodézia csoportvezető: Kovács Barnabás barkovacs@fgsz.hu +36-20/260-9255

 •  Közép-magyarországi Földgázszállító Régió
  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232. Pf.: 61., Tel.: +36-20/424-9486, +36-76/886-359, fax: 76/886-352   
  Geodézia csoportvezető: Gacsári-Kiss Péter pgacsari-kiss@fgsz.hu +36-20/424-9486

 •  Kelet-magyarországi Földgázszállító Régió   
  3527 Miskolc, Sajószigeti út 1. Pf.: 200, Tel.: +36-46/513-414, fax: +36-46/513-402 
  Geodézia csoportvezető: Orosz József jorosz@fgsz.hu +36-20/455-3159

Gázszivárgás, kifúvás illetve egyéb rendellenesség észlelése esetén kérjük, értesítse a régiókat a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Kérjük továbbá, az ingatlant eladása, illetve használatba adása alkalmával, az új tulajdonost vagy a használót, valamint tulajdonos társait a fentiekről tájékoztatni szíveskedjék.