A munkavégzésre vonatkozó előírások, szabályzatok

 1. Etikai kódex

 2. Kötelezően alkalmazandó szabványok jegyzéke

Az FGSZ Zrt. technológiai rendszerén a munkavégzés, tervezés és kivitelezés során az ITT TALÁLHATÓ szabványokat kell kötelezően alkalmazni. 

 1. Az FGSZ műszaki követelményei tervezéshez, kivitelezéshez:

Az FGSZ 2020. június 4-ig hatályos tervezési és létesítési követelményei

 1. Irányítástechnikai típusdokumentációk

Kültéri műszerszekrény típusdokumentációk

Beltéri műszerszekrény típusdokumentációk

Kültéri műszerkonténer típusdokumentációk

 A Telemechanikai Címlisták kezeléséhez használt egységesített táblázat az IG-ÜZ-12-V4 Általános irányelvek mérés- és irányítástechnikai és adatátviteli rendszerek tervezéséhez, üzemeltetéséhez szabályzat 5. számú mellékleteként érhető el.

 1. Műszaki előírások az FGSZ Zrt. létesítményeinek keresztezésére, megközelítésére

Gázszállító vezeték keresztezése, megközelítése

A szilárd burkolatú út, földút, vízfolyás és földalatti nyomvonalas létesítmény keresztezésénél, megközelítésénél a tervezési és kivitelezési munkáknál a 79/2005. (X.11.) GKM rendelet és az FGSZ Zrt. IG-ÜZ-23 sz. Szakági tervezési irányelvek távvezetéki gépészet szabályzat ide vonatkozó pontjait figyelembe kell venni.

A tervezés során az érintett vezetéktől merőlegesen mért meghatározott biztonsági övezetet kérjük figyelembe venni.

A keresztezést 0,6 m-es palásttávolság betartásával kérjük megtervezni. A keresztezés szöge min. 30° legyen. Vezetékeink feltárását követően, a beruházó előzetes kérésére (megrendelésére) az FGSZ Zrt. csődiagnosztikai vizsgálattal ellenőrzi a csővezetékek alapállapotát, melynek díját a beruházó viseli.

A nagynyomású gázvezeték biztonsági övezetében szakfelügyelet keretében, munkavégzési engedély birtokában, és a nyomvonalak előzetes kitűzése után, 5 - 5 méteres körzetében kizárólag kézi erővel végezhető földmunka. A földmunka végzése során a csákány használata tilos.

A gázszállító vezetéket földfelszín alatt keresztezett, megközelített nyomvonalas létesítmények esetében a keresztezett, megközelített nyomvonalas létesítmények védelembe helyezését a nyomvonalas létesítmény üzemeltetője határozza meg.

Amennyiben a keresztezés, megközelítés acél alapanyagú csővezetékkel történik, abban az esetben egyeztetni kell az FGSZ Zrt.-vel a gázvezeték és az acél anyagú idegen létesítmény katódvédelmének egymásra hatása miatt.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 3 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes régió számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és az annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet, biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes régiójától. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

A tervezés és kivitelezés során be kell tartani a 32. mellékletének „III. KERESZTEZÉSEKRE VONATKOZÓ FGSZ BELSŐ ELŐÍRÁSOK” követelményeit.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival.

A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához az FGSZ hozzájáruló nyilatkozatát e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

Földelt rendszerű nagyfeszültségű távvezetékekkel és vasúti villamos vontatási vezetékekkel való keresztezés, megközelítés.

A földgázszállító vezeték keresztezését, megközelítését erre jogosított szaktervező bevonásával, az „MSZ EN 50 443:2012 A nagyfeszültségű váltakozó áramú vontatási rendszerek és a nagyfeszültségű váltakozó áramú energiaellátó rendszerek által keltett elektromágneses interferencia hatásai a csővezetékeken” szabvány figyelembe vételével kell megterezni.

Számítással igazolni kell, hogy a villamos távvezeték állandósult és tranziens, zárlati üzemállapotában (zérus sorrendű zárlati áramokkal járó üzeme esetén), a földgázszállító vezeték kezelési helyein (potenciálmérőhelyek, katódállomások, felszíni csőszakaszok, szerelvények stb.) nem keletkezhet a kezelő személyzet testi épségét veszélyeztető mértékű feszültségemelkedés.  

Abban az esetben, ha a számításokkal nem lehet egyértelműen a veszélyes feszültségemelkedés lehetőségét kizárni a kezelési helyeken, kiegészítő védőintézkedéseket kell tervezni, és foganatosítani. Ezek az intézkedések nem eredményezhetik a katódosan védett földgázszállító vezeték közvetlen földelését.

A számításokat, és az esetlegesen szükséges védőintézkedéseket tartalmazó kiviteli tervet kérjük véleményezésre megküldeni az FGSZ Zrt-nek.

A tervezett villamos távvezeték üzembehelyezéséhez kizárólag akkor járulunk hozzá, ha a szaktervező írásban nyilatkozik arról, hogy a megvalósult állapot minden tekintetben megfelel a vonatkozó szabványoknak, és a kezelő személyzetünkre veszélyes mértékű feszültségek keletkezése a szállítóvezeték kezelési helyein nem lehetséges.

Bányaüzemi hírközlő kábel keresztezése, megközelítése

A keresztezett hírközlő kábelt kézi földmunkával (szakfelügyelet jelenlétében) óvatosan fel kell tárni. A keresztezést alulról vagy felülről min. 0,6 m-es távolságtartással kell kialakítani. Amennyiben a feltárás során megállapításra kerül, hogy a bányaüzemi hírközlő vagy optikai kábel a keresztezésben nincs védőcsőben, akkor a kábelre – a védőcső palástjából hosszanti irányban 5 cm széles csíkot kivágva - min. 2 m hosszú PE-T110x2,5 védőcsövet kell felhelyezni.

A védőcsövet úgy kell a kábelen elforgatni, hogy a hasíték felülre kerüljön. A kábel és a védőcső palástjának belső felülete közötti teret homokkal kell kitölteni. A védőcső végeinek a munkaárok szélein 1-1 m-re túl kell nyúlniuk. A keresztezési pontban 1 db digitális azonosítóval ellátott SEBA Marker 2500i (narancsszínű) rezgőkört kell tenni. A rezgőkört minden fém tárgytól min. 20 cm-re, és 1 m mélységben kell elhelyezni. A rezgőkör azonosítójához rendelve külön táblázatban rögzíteni kell a kábel tulajdonosának cím adatait, a kábel viszonylatát, a keresztező létesítményt építő cég cím adatait, a keresztezés dátumát, a kábel mélységét, a keresztező létesítmény mélységét, az EOV és WGS84 koordinátákat.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal szakfelügyeletet, ill. nyomvonal kitűzést kell megrendelni a szakfelügyelet megrendelő nyomtatvány kitöltésével és az FGSZ Zrt. területileg illetékes régiójának történő megküldésével. A meglévő üzemelő kábel tengelyétől számított 1,5-1,5 m-es sávon belül csak kézi földmunka végezhető, melynek során a szakfelügyelet előírásait be kell tartani. A szakfelügyelet nélküli munkavégzés magával vonja az ebből adódóan bekövetkező rongálás teljes költségeinek kivitelezőre történő áthárulását, ill. a létesítmény műszaki átadásának meghiúsulását.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (Y, X, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni.

A megvalósulási dokumentáció tartalma:

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatot e dokumentációknak az FGSZ Zrt. területileg illetékes régiójának (1 pld.-ban) digitálisan történő megküldésével egyidejűleg kell megkérni. A műszaki átadáshoz való hozzájárulás csak annak megfelelősége után kerül kiadásra.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 1 pld.-ban kell elektronikusan (pdf és dwg) feltölteni az e-közműbe vagy az FGSZ Zrt. területileg illetékes régiójának papír alapon 2 pld.-ban megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.”

 • a keresztezett kábel nyomvonala (adatszolgáltatás vagy helyszíni bemérés alapján), viszonylata, típusa, 
 • koordináta helyes helyszínrajz (dwg) a bemérési pontszámok, elhelyezett védőcső (típus, szabvány jelzet, hossz) és digitális azonosítóval ellátott (SEBA 2500i) marker azonosítójának feltüntetésével,
 • koordináta jegyzék: pontszám, EOV és WGS84 koordináták és a magasság (3d-s Y; X; Z), védőcső típus, marker azonosító, ill. a védőcső és marker elhelyezési mélységével,
 • a keresztezési keresztszelvény a létesítmények közötti és terephez képesti takarások megadásával, elhelyezett védőcső (típus, szabvány jelzet, hossz) feltüntetésével, digitális azonosítóval ellátott marker azonosítójának feltüntetésével.

 

Erősáramú kábel keresztezése, megközelítése

FGSZ Zrt. erősáramú létesítményeire a „0,6/1 kV-tól a 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége” című MSZ 13207 Magyar Szabvány előírásai vonatkoznak. A tervezésnél maradéktalanul be kell tartani a szabvány 6. fejezetének előírásait.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 2 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes régió számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani. Földmunka végzése során csákány használata tilos.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes üzemétől. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival. A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatunkat e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

 

Katódvédelmi létesítmény keresztezése, megközelítése: 

Katódvédelmi létesítményt idegen létesítménnyel keresztezni alulról, annak alsó alkotója alatt legalább 60 cm-rel megengedett.

A keresztezés szöge 30 foknál kisebb nem lehet.

A keresztezésben a keresztező létesítményt a vonatkozó szabványok szerint kell megjelölni.

A katódvédelmi létesítmény biztonsági övezetén belül (1-1 m) idegen létesítmény, a keresztezés esetét kivéve, nem telepíthető.

A keresztezési munkák esetén a kábel nyomvonalát az FGSZ Zrt.-vel ki kell tűzetni.

A katódvédelmi létesítmény feltárása és visszatakarása kizárólag óvatos, kézi földmunkával az FGSZ Zrt. szakfelügyelete mellett történhet. A földmunka végzése során csákány használata tilos.

A kivitelezés csak a jóváhagyott kivitelezési terv birtokában kezdhető meg. Az elkészített tervet 2 példányban kell az FGSZ Zrt. illetékes régió számára jóváhagyásra megküldeni. A jóváhagyott keresztezési terv módosítása esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

A kivitelezés során a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII. 19.) Korm. Rendelet, biztonsági övezetre vonatkozó előírásait feltétlen be kell tartani.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal nyomvonal kitűzést és szakfelügyeletet kell megrendelni (a költségviselő pontos címének, bankszámlaszámának, adószámának és a kivitelezés időpontjának feltüntetésével) az FGSZ Zrt. illetékes régiójától. Bármilyen munkát kizárólag az FGSZ szakfelügyeletének jelenlétében lehet végezni. A szakfelügyelet díját a beruházó viseli.

Az elkészült keresztezést nyílt árkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az elhelyezett védőcsövet (típus és hossz feltüntetésével), rezgőköröket, azok elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinátáival. A dokumentáció részei: megvalósulási helyszínrajz (pontszámos mérési vázlat) és koordináta jegyzék, valamint digitális állomány.

A létesítmény műszaki átadásához hozzájáruló nyilatkozatunkat e dokumentációk (2 példányban történő) megküldésével egyidejűleg kell megkérni.

 1. Közműegyeztetési és adategyeztetési tájékoztató

Az FGSZ Zrt. számára a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról, kötelezően előírja az e-közmű rendszer kiszolgálásához szükséges feladatok ellátását.
Társaságunk az e-közmű felületen keletkező megkeresések során az érintettségről nyilatkozik. Az FGSZ Zrt. érintettsége esetén, elsősorban hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőket, melynek mellékletében megadja a Társaság által üzemeltetett létesítményekről az adatszolgálatást és ezzel egy időben tájékoztatja a tisztelt megkeresőt/tervezőt a konkrét helyszínnel kapcsolatos szállítóvezeték és tartozékaik megközelítéséhez, keresztezéshez szükséges feltételekről.

Kivételes esetekben előzetes adatszolgáltatás is lehetséges, ilyenkor az e-közműben, mivel a kapott adatok felhasználásával a terveken láthatóak az FGSZ Zrt. létesítményei is, feltétellel való hozzájárulást írunk elő, melyben szintén részletezzük az FGSZ Zrt. szállítóvezetékeinek és tartozékainak megközelítéséhez, keresztezéshez szükséges feltételeket.

 1. Nyomvonali szakfelügyelet követelményei és megrendelése

A szakfelügyelet feladata, hogy a Társaság működési területén, idegen érdekkörben történő tevékenység során biztosításra kerüljenek azok a feltételek, melyek a biztonságos üzemeltetés érdekében szükségesek.

A Szakfelügyelet megrendelő nyomtatványt kitöltve az illetékes földgázszállító régiónak kell megküldeni, postai úton eredeti aláírással ellátva, ill. előzetesen e-mailben az illetékes geodézia csoportvezető részére (elérhetőségeket lásd alább) egyben a munkavégzési engedély kiadását is meg kell kérni a szakfelügyeleti engedély kérelem benyújtásával egy időben.

A szakfelügyeletet igénylő megrendelése alapján a Társaság és a szakfelügyelet biztosítását kérő között szerződéses jogviszony jön létre a honlapon megtalálható „ Az FGSZ Zrt. által üzemeltetett létesítményekre vonatkozó szakfelügyelet biztosításának általános szerződési feltételei” dokumentum szerinti tartalommal.

A megküldött kérelem a szakfelügyeletet kérő által tett egyoldalú ajánlattételnek minősül, amely alapján a Társaságnak szerződéskötési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a szerződéskötésnek nincs jogszabályi, vagy egyéb akadálya. A szakfelügyeletet igénylő és a Társaság között a „Szakfelügyelet biztosítása kérelem” nyomtatvány benyújtásával, annak időpontjában jön létre, az általános szerződési feltételek szerinti szakfelügyelet biztosítására vonatkozó szerződés. A munka elvégzése után a szakfelügyelet igazolás​​a történik.

A szakfelügyeletet ellátó munkavállalók feladatai:

 • ellenőrizni a Társaság által kiadott üzemeltetői nyilatkozatban és munkavégzési engedélyben foglalt előírások betartását,
 • leállítani a munkavégzést, ha
  • az nem felel meg a munkavégzési engedélyben és az üzemeltetői nyilatkozatban előírtaknak,
  • a munkavégzés személyeket és/vagy anyagi javakat veszélyeztet, illetve
  • fennáll a környezetkárosítás veszélye.
 • a régiós diszpécser felé jelentést adni a munkavégzés jelentősebb eseményeiről.

8. Tulajdonosi tájékoztatás biztonsági övezetről és a területén betartandó szabályokról

Társaságunk 2004.01.01. napjától működő, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 100%-os tulajdonában álló, földgázszállítási tevékenységet folytató részvénytársaság. A tulajdonos MOL Nyrt. a tevékenység folytatásához szükséges eszközöket, a hozzájuk kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket (pl. bányaszolgalmi jogok, szállító vezetékek) rendelkezésünkre bocsátotta.

Ezek közé tartoznak a nagynyomású földgázszállító vezetékek és azok biztonsági övezetei
(a szállítóvezeték nyomása, átmérője, anyagminősége miatt 5-5 m-től, 50-50 m-ig terjedhet) a gázvezetékekkel párhuzamosan azok biztonsági övezetében húzódó bányaüzemi hírközlő kábelek.

Az FGSZ Zrt.  a szállítóvezeték és tartozékai üzemeltetését a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) és a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és biztonsági szabályzatáról szóló 79/2005. (X.11.) GKM rendelet előírásai szerint végzi. A Felügyeleti szervünk a Bányahatóságok.

Az érintett létesítmény meghatározott biztonsági övezetére a Bányatörvény végrehajtásáról kiadott 203/1998. (XII.19.) számú Korm. rendelet 19/A.§-a tiltásokat és korlátozásokat ír elő. A hivatkozott jogszabály hatályos kivonata itt érhető el.  A tiltások és korlátozások betartása/betartatása biztonságos üzemeltetést, valamint a környezet megóvását szolgálja, ezért kiemelt jelentőségű. Ehhez kérjük megértését és közreműködését.

A szállítóvezeték biztonsági övezetére megállapított bányaszolgalmi jog Társaságunk, ill. jogelőd vállalatunk javára szóló bejegyzésként az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén található.

A bányaszolgalmi jog közérdekű használati jogot jelent.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 23/A. § (5) pontja szerint a bányaszolgalmi jog gyakorlásának nem akadálya az ingatlan nyilvántartási bejegyzés hiánya.

A biztonsági övezettel érintett ingatlanon történő bármilyen egyéb beruházás tervezése során (pl. kerítésépítés, fatelepítés, építmény elhelyezése, stb.) kérjük, keressék meg a területileg illetékes Földgázszállító Régiónk geodézia csoportját (postacím, telefon, fax, e-mail) egyeztetés céljából. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további információra lenne szükségük, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

 • Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régió
  2475 Kápolnásnyék, Olajtelep, Pf.: 30., Tel.: +36-22/574-255, fax: +36-22/368-252 
  Geodézia csoportvezető: Kovács Barnabás +36-20/260-9255

 •  Közép-magyarországi Földgázszállító Régió
  6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232. Pf.: 61., Tel.: +36-20/424-9486, +36-76/886-359, fax: 76/886-352   
  Geodézia csoportvezető: Gacsári-Kiss Péter  +36-20/424-9486

 •  Kelet-magyarországi Földgázszállító Régió   
  3527 Miskolc, Sajószigeti út 1. Pf.: 200, Tel.: +36-46/513-414, fax: +36-46/513-402 
  Geodézia csoportvezető: Orosz József  +36-20/455-3159

Gázszivárgás, kifúvás illetve egyéb rendellenesség észlelése esetén kérjük, értesítse a régiókat a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Kérjük továbbá, az ingatlant eladása, illetve használatba adása alkalmával, az új tulajdonost vagy a használót, valamint tulajdonos társait a fentiekről tájékoztatni szíveskedjék.